27. 10. 2020  16:45 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400F3_4D - Fyzikálne a chemické metódy štúdia materiálov a objektov dedičstva (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400F3_4D
Názov predmetu: Fyzikálne a chemické metódy štúdia materiálov a objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach, vypracovanie a prezentácie samostatnej práce na vybratú tému
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o prieskume a analýzy objektov dedičstva modernými inštrumentálnymi metódami a princípoch jednotlivých metód. Vie odobrať vzorku, rozhodnúť o spôsobe merania a vybrať vhodný postup a prístrojové zariadenie pre konkrétny problém.
 
Stručná osnova predmetu:
Zásady prieskumu a analýzy objektov dedičstva
Metódy molekulovej spektroskopie, povrchová spektroskopia
Elektrónová absorpčná a luminiscenčná spektroskopia
Infračervená, Ramanova spektroskopia a NIR spektroskopia
Hmotnostná spektroskopia a NMR spektroskopia
X-lúčové metódy a ich možnosti
Optická mikroskopia materiálov a objektov, analýza obrazu
Fotografia vo viditeľnej oblasti, UV a IČ fotografia, multispektrálne zobrazovacie metódy
Chromatografické metódy
Termoanalytické metódy
Chemometrické metódy spracovania spektrálnych a mnohorozmerných súborov údajov
Invazívne metódy, odber vzoriek a rozdeľovacie metódy
Metódy štúdia a prieskumu vybratej skupiny materiálov a objektov dedičstva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
STULIK, D. -- DERRICK, M. -- LANDRY, J. Infrared Spectroscopy in Conservation Science.  [online]. 1999. URL: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/.
KARHAN, J. -- PECHOVÁ, D. -- NOVOTNÁ, M. Metody instrumentální analýzy při pruzkumu památek. Praha: VŠCHT, 2001. 107 s. ISBN 80-902668-7-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: