23. 10. 2020  23:45 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N444G0_4D - Génové inžinierstvo (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N444G0_4D
Názov predmetu:
Génové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biochémia - doktorandský (výberový), 1. rok
biochémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o metódach a aplikáciach génového inžinierstva u eukaryotických mikroorganizmov, rastlín a živočíšnych buniek. Štúdium regulácie génovej expresie a produkcie rekombinantných proteínov.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakterizácia génového inžinierstva. Vlastnosti, konštrukcia a aplikácia špeciálnych vektorových systémov. Produkcia rekombinantných proteínov. Transkripcia klonovaného génu a regulácia génovej expresie. Genomika a post-genomika, štúdium transkriptómu a proteómu. Aplikácie klonovania génov v medicíne, génová terapia. Génové inžinierstvo rastlín, živočíšnych buniek, geneticky modifikované organizmy a potraviny. Etika a legislatíva génových manipulácii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, T A. Gene Cloning and DNA analysis : An introduction. 6th edition. Hoboken, NJ 07030-5774, USA: Wiley & Blackwell, 2010. 318 s. ISBN 978-1-4051-8173-0.

Odporúčaná:
Casimir C. Akoh et al.: Food Lipids - Chemistry, Nutrition, and Biotechnology (4th edition), CRC Press with Taylor & Francis, Boca Raton (FL), USA, 2017, (Print ISBN: 978-1-4987-4485-0, eBook ISBN: 978-1-4987-4487-4, DOI: 10.1201/9781315151854-38)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: