23. 10. 2020  23:59 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 444G0_4D - Génové inžinierstvo (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 444G0_4D
Názov predmetu:
Génové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o metódach a aplikáciach génového inžinierstva u eukaryotických mikroorganizmov, rastlín a živočíšnych buniek. Štúdium regulácie génovej expresie a produkcie rekombinantných proteínov.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakterizácia génového inžinierstva. Vlastnosti, konštrukcia a aplikácia špeciálnych vektorových systémov. Produkcia rekombinantných proteínov. Transkripcia klonovaného génu a regulácia génovej expresie. Genomika a post-genomika, štúdium transkriptómu a proteómu. Aplikácie klonovania génov v medicíne, génová terapia. Génové inžinierstvo rastlín, živočíšnych buniek, geneticky modifikované organizmy a potraviny. Etika a legislatíva génových manipulácii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, T A. Gene Cloning and DNA analysis : An introduction. 6th edition. Hoboken, NJ 07030-5774, USA: Wiley & Blackwell, 2010. 318 s. ISBN 978-1-4051-8173-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 107

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Milan Čertík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: