27. 10. 2020  16:48 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400H1_4D - Historické tlačové a fotografické techniky (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400H1_4D
Názov predmetu:
Historické tlačové a fotografické techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o historických fotografických technikách, chemickom zložení materiálov a chemických procesoch prebiehajúcich pri vzniku čiernobieleho aj farebného fotografického obrazu. Je informovaný o kolorovaní a tónovaní fotografií, pozná základné princípy ich identifikácie. Je oboznámený z historickými záznamovými materiálmi a prostriedkami. Rozumie základným princípom historických aj súčasných tlačových techník.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy čiernobielej a farebnej fotografie a jej spracovanie.
Prehľad historických fotografických a kopírovacích procesov.
Kolorovanie a tónovanie fotografie.
Inverzné fotografické materiály.
Identifikácia historických fotografických techník.
História písma.
Historické záznamové materiály (papyrus, pergamen, papier) a záznamové prostriedky (farby, atramenty).
Vznik a rozvoj klasických tlačových techník. Kníhtlač. Litografia. Hĺbkotlač. Ofset. Flexotlač. Sieťotlač.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- ČEPPAN, M. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- PROUSEK, J. -- VELIČ, D. Fotochémia: Princípy a aplikácie. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 337 s. ISBN 978-80-227-3440-0.
PANÁK, J. -- ČEPPAN, M. -- DVONKA, V. -- KARPINSKÝ, Ľ. -- KORDOŠ, P. -- MIKULA, M. -- JAKUCEWICZ, S. Polygrafické minimum. Bratislava : TypoSet, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6.
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: