27. 10. 2020  16:24 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400T3_4D - Technológie ochrany materiálov a objektov dedičstva (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400T3_4D
Názov predmetu:
Technológie ochrany materiálov a objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie samostatnej práce a prezentácia
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené vedomosti o chemicko-technologických postupoch individuálnej a masovej ochrany objektov kultúrneho dedičstva rôznorodej povahy. Nadobudne schopnosti posúdenia vhodnosti zaradenia jednotlivých operácií vzhľadom na stav a podmienky uchovania objektu. Pozná zásady preventívneho konzervovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristiky objektov dedičstva z hľadiska výberu a aplikácií metód ochrany – variabilita materiálového zloženia, tvaru a veľkosti, technologické parametre, stupeň poškodenia, kapacita ochrany . Vstupná a výstupná kontrola kvality v procese ochrany. Čistenie - mechanické a chemické, odsoľovanie, pranie. Sterilizácia a dezinfekcia. Impregnačné metódy v ochrane rôznych druhov materiálov – drevo, papier, textil, kameň . Deacidifikačné technológie – vodné a nevodné procesy. Konsolidácia a petrifikácia. Sušenie. Plazmochemické technológie ochrany. Preventívne konzervovanie a ochrana. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pri uchovávaní a sprístupňovaní dedičstva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ĎUROVIČ, M. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 80-7185-383-6.
PORCK, H. Mass Deacidification.  [online]. 1996. URL: http:// www.knaw.nl/ecpa/publ/porck11.html.
WOLBERS, R. Cleaning painted surfaces - aqeous methods. London: Archetype Publications, 2003. 198 s. ISBN 1-873132-36-0.
HATCHFIELD, P B. Pollutants in the Museum Environment. London: Archetype Publications, 2005. 204 s. ISBN 1-873132-96-4.
APPELBAUM, B. Conservation Treatment Methodology. Oxford, England: Elsevier, 2007. 437 s. ISBN 978-0-75068-274-9.

Odporúčaná:
NIKITIN, M. -- MEĽNIKOVA, E. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi: Z rus.orig. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 80-210-3062-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: