27. 10. 2020  16:28 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V14_4D - Vybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav (FCHPT - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400V14_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: makromolekulová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia polymérnych materiálov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbších vedomostí z oblasti vlastností fázových rozhraní, reálnych povrchov materiálov a zložitých koloidných a disperzných sústav
 
Stručná osnova predmetu:
1. Reálne povrchy a teoretický popis
2. Štruktúra povrchu a moderné mikroskopické metódy
3. Spektroskopické analýzy a charakterizácia tuhého povrchu
4. Typy fázových rozhraní a disperzné sústavy
5. Medzimolekulové fyzikálne interakcie a nestabilita disperzných sústav
6. Kapilárne javy
7. Elektrická dvojvrstva, elektrokinetické javy
8. Koloidné sústavy a ich vlastnosti
9. Povrchovo aktívne látky, ich vlastnosti a využitie
10. Spôsoby stabilizácie koloidov
11. Asociované koloidy a gély
12. Oblasti využitia disperzných sústav
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchu a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
EVERETT, D. Basic Principles of Colloid Science. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1994. 243 s. ISBN 0-85186-443-0.
HUNTER , R. Foundations of Colloid Science. Oxford : Oxford University Press, 2001. 806 s. ISBN 978-01-9850-502-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: