25. 10. 2020  17:07 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT1_AU - Ateliér I - urbanistická tvorba (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_AT1_AU
Názov predmetu:
Ateliér I - urbanistická tvorba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie urbanistického návrhu v rozsahu podľa zadania, obhájenie návrhu pred komisiou. Povinné je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti, verejná obhajoba projektu, pričom známka je tvorená nasledovne: 20 % hodnotenie 1. kontroly, 30 % 2. kontroly, 40% obhajoby práce a 10% vedúceho práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v navrhovaní a spracovávaní urbanistickej koncepcie na zonálnej úrovni, pričom súčasťou zadania je aj pochopenie vplyvu širších súvislostí ( od krajiny, sídla až k zóne), ako aj spätné priemety riešenia a jeho vplyvu na celok. Osvojuje si komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu vrátane funkčného, priestorového a prevádzkového usporiadania územia s rešpektovaním predpokladov jeho technického vybavenia. V urbanisticko-architektonickom detaile zadania študent nadobúda schopnosti pochopiť vzťah medzi urbanistickou koncepciou a stavbou. Podrobnosť riešenia je zameraná aj na pochopenie významu verejného priestoru.
 
Stručná osnova predmetu:
Rámcový obsah zadania:
1. Prieskumy a rozbory - problémový výkres M=1:1 000 (1:2000) vrátane analýzy širších vzťahov (1:5000,10000, schéma)
2. Variantný koncept návrhu riešenia 1:2000 vrátane variant návrhu širších vzťahov (1:5000,10000, schéma)
3.Komplexný urbanistický návrh M 1:1 000 (1:2000) vrátane návrhu širších vzťahov (1:5000,10000, schéma)
4. Koncepcia funkčných zložiek (návrh prevádzky, zelene, funkčného využitia) mierka 1:2000 ,schémy
5. Urbanistický detail M 1:500 -200,
6. Priestorové štúdie (perspektívy, axonometrie, rozvinuté uličné pohľady, rezy)...
6. Model M=1:1 000 (1:2000)
7. Sprievodná správa vrátane grafickej časti (vývoj variant) a tabuľkovej časti (bilancie riešenia).

Podrobnosti s ohľadom na špecifiká zadanej témy určí Zadanie ateliérovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BULLIVANT, L. Paster Planning Futures. London and New Yourk: Routledge, 2012. 313 s. ISBN 978-0-415-55447-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 712

ABC
D
E
FX
34,1 %
32,3 %
25,0 %
6,2 %
2,2 %
0,2 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, nemecký jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
23. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 23. 01. 2020.

Typ výstupu: