31. 10. 2020  20:46 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT3_A - Ateliér III (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_AT3_A
Názov predmetu:
Ateliér III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér II (2_AT2_A)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú dve kontroly rozpracovanosti a záverečná obhajoba práce. Študentovi sa udelia kredity za predmet ak pri záverečnom hodnotení elaborátu z ateliérovej tvorby získa najmenej 56% bodov z celkového hodnotenia, vrátane započítania priebežných výsledkov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne znalosti a zručnosti v spracovaní analýz vstupných podmienok pre návrh ako východisko pre tvorivý zámer, v rámci ktorého sa vypracuje zložitý architektonický návrh väčšej alebo komplexnejšej štruktúry od urbanistickej dimenzie, cez architektonický koncept až po architektonické stvárnenie.
Na základe získaných znalostí počas štúdia študent nadobudne schopnosti a zručnosti v navrhovaní prevádzkovo zložitých objektov, resp. súboru objektov s uplatnením najnovších poznatkov z oblasti architektonickej vedy, umenia a techniky. Dôraz je kladený na koncept návrhu, zvládnutie integrácie funkcie, formy a progresu techniky.Dôraz je položený na kreatívnu stránku konceptu s primeranou mierou reálnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť : definovanie problémov a súvislostí témy, štúdium literatúry
Návrhová časť : koncepčné riešenie zadanej témy v kontexte funkčných prevádzkových, konštrukčných a prostreďových súvislostí. Návrh vytvára tematické predpolie pre diplomovú prácu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
ARCHITEKTI, R. ArchDaily.  [online]. 2013. URL: http://www.archdaily.com/.

Odporúčaná:
http://architizer.com/
http://www.arcspace.com/
http://www.archiweb.cz/
http://www.dezeen.com/architecture/
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 552

ABC
D
EFX
62,7 %
25,2 %
8,7 %
2,7 %
0,7 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
MArch Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Silvia Kránerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dagmar Mikušková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2020
Schválil: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 28. 02. 2020.

Typ výstupu: