20. 10. 2020  23:25 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP4-FYZ - Dizertačný projekt IV (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-DP4-FYZ
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
20
 
Odporúčaný semester/trimester:
fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia aktuálneho stavu dizertačnej práce; písomná práca v rozsahu min. 2AH obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu; podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je prezentácia výsledkov na vedeckom seminári pracoviska za prítomnosti aspoň troch členov katedry, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na návrh školiteľa, dosiahnuté výsledky hodnotí a kredity pridelí školiteľ.
 
Výsledky vzdelávania:
Písomná práca v rozsahu min. 2AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
• Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 03. 2020.

Typ výstupu: