5. 4. 2020  0:07 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-MM - Meracie metódy (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-MM
Názov predmetu: Meracie metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: meracia technika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra priebežný test za 30 bodov, na konci semestra skúška 70 bodov.
Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti z oblastí merania, kalibrácie a metrológie vybraných veličín. Spozná metódy merania, ich požiadaviek, výhod ako aj možné nepriaznivé dôsledky na výsledky vedeckého skúmania v odbore.
 
Stručná osnova predmetu:
V závislosti od témy dizertačnej práce môže osnova predmetu pozostávať z nasledovných oblastí:
- princípy kalibrácie vybraných veličín;
- metrológia vybraných veličín;
- etalóny vybraných veličín;
- moderné metódy merania základných elektrických veličín;
- moderné metódy merania času a frekvencie;
- moderné metódy merania fyzikálnych veličín;
- metódy merania parametrov elektrických sústav;
- moderné metódy merania parametrov elektromagnetického poľa;
- metódy optických meraní;
- metódy merania veličín ionizujúceho žiarenia a rádioaktivity;
- termometria;
- merania v chémii;
- počítačové videnie;
- metódy spracovania obrazu;
- moderné metódy diagnostiky;
- využitie metód umelej inteligencie v oblasti merania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUMANSKI, S. Principles of Electrical Measurements. Boca Raton: CRC Press, 2006. 472 s. ISBN 0-7503-1038-3.
GUPTA, B J. Electronics & Electrical Measurement and Instrumentation. New Delhi: S.K.Kataria&Sons, 2008. 1572 s. ISBN 978-81-88-45893-6.
GUPTA, S V. Units of Measurements. London: Springer, 2010. 158 s. ISBN 978-3-642-00737-8.
SAYED, M. -- FERREFO, A. -- TEPPATI, V. Modern RF and Microwave Measurement Techniques. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 448 s. ISBN 978-1-107-03641-3.
SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. London : Springer Verlag London, 2011. 812 s. ISBN 978-1-84882-934-3.

Odporúčaná:
Ďalšia knižná a časopisecká literatúra podľa odporúčania školiteľa a vyučujúceho.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Miroslav Hain, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Kukuča, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Maňka, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 03. 2020.

Typ výstupu: