25. 10. 2020  2:20 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-RK - Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika II (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-PS2-RK
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky.
Hodnotenie: prospel/neprospel
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa potrebné vedomosti a zručnosti a osvojil si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Robotika a Kybernetika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská súvisiace s témou dizertačnej práce so zameraním na moderné metódy teórie riadenia, spracovanie informácií, robotiku a umelú inteligenciu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Duchoň, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. František Duchoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 03. 2020.

Typ výstupu: