23. 10. 2020  1:15 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-T-RK - Teória odboru Kybernetika (FEI - 2020/2021 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-T-RK
Názov predmetu:
Teória odboru Kybernetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 1. rok
robotika a kybernetika - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojil hlboké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do jadra znalostí študijného odboru Kybernetika, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané témy predmetu predmetu určuje školiteľ v súlade s témou dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. František Duchoň, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
4. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. František Duchoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 04. 04. 2020.

Typ výstupu: