25. 10. 2020  2:22 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-TL - Predmet špecializácie Telekomunikácie I (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-PS1-TL
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Telekomunikácie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
telekomunikácie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.
Predmet sa ukončuje skúškou.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlboké a najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti spadajúcej do študijného odboru, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Časť 1
1. Optické žiarenie (fyzikálna podstata).
2. Optické vlnovody, optické káble.
3. Aktívne a pasívne prvky, prenosové vlastnosti optického vlákna.
4. Disperzia (medzimódová, materiálová, vlnovodová a polarizačno-módová disperzia).

Časť 2
1. Ako sa dá zvýšiť kapacita štandardného CD systému využitím voľnosti pri výbere spojovacích bitov, ktoré sú vkladané medzi kódové slová EFM kódu. Vlastné konštrukcie transkontrolných kódov založené na blokových lineárnych a konvolučných kódoch.
2. Metóda zabudovania translačných vlastností do turbokódov.
3. Problematika kódovania pre dvojrozmerné kanály s obmedzeniami. Metóda odhadu ich kapacity založená na využití fraktálov.
4. Konštrukcie nebinárnych Váhovo-sumačných kódov nad konečnými poliami s vyššou rýchlosťou ako majú Reedove Solomonove kódy a problematika výpočtu váhových rozložení uvedených kódov ich aplikácia v hybridných ARQ stratégiách vhodných pre komunikáciu typu multicast.

Časť 3
1. Distribuované prepájanie. Architektúra systémov pre distribuované sieťové prepájanie.
2. Paralelné spojovanie. Paralelné spojovanie s prepájaním paketov. Spojovacie siete s blokovaním, bez blokovania, multicast siete. Spojovacie prvky. Viacstupňové spojovacie polia.
3. Prioritizácia paketov, organizácia pamätí, radenie a obsluha čakacích radov.
4. Smerovacie algoritmy. Smerovanie prevádzky v spojovo orientovaných paketových sieťach. Tvarovanie prevádzky.

Časť 4
1. Princípy šifrovania, kryptografické systémy, symetrické a nesymetrické šifrovanie.
2. Manažment verejných a neverejných kľúčov.
3. Zabezpečenie prístupu.
4. Autentizácia používateľov a autorizácia dát.

Časť 5
1. Metódy číslicového spracovania obrazov – algoritmy predspracovania, segmentácia, morfológia, interpolácia, odhad pohybu, rekonštrukcia, redukcia šumu na obrazoch.

Časť 6
1. Markovove reťazce.
2. Proces vzniku a zániku.
3. Teória hromadnej obsluhy.
4. Jacksonove a nejacksonove siete.
5. Brownov pohyb a stacionárne procesy.

Časť 7
1. Optické vlákna, parametre optického vlákna – tlmenie a disperzia, typy a charakteristiky jednotlivých typov disperzie.
2. Nepriaznivé vplyvy pri prenose signálov v optickom vlákne, typy a charakteristiky jednotlivých nelineárnych javov v optickom vlákne.
3. Meranie prenosových vlastností optických optovodov.

Časť 8
1. Dvojrozmerné signály a sústavy, 2D DFT, 2D z-transformácia, 2D filtrácia.
2. Homomorfné spracovanie signálu a homomorfná filtrácia.
3. Ortogonálne funkcie a ich vlastnosti, spojité a diskrétne ortogonálne transformácie.

Časť 9
1. RM OSI vo vzťahu ku spolupráci sieťových telekomunikačných zariadení.
2. IP telefónia; služby, programová a technická koncepcia IP sietí, architektúra a protokoly, modelovanie prevádzkového prostredia, optimalizácia prevádzkových tokov.
3. VoIP; koncepcie VoIP, posudzovanie kvality služieb.
4. VoIP; oneskorenie v IP sieti a jeho vplyv na kvalitu služby.
5. VoIP; protokol H.323 a SIP.
6. Programová a technická koncepcia NGN sietí; architektúra a protokoly, kvalita služieb, modelovanie prevádzkového prostredia, optimalizácia prevádzkových tokov, konvergované technológie, sieťové komponenty.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Barabas, U.:Optische Signalübetragung, R.Oldenbourg Verlag München-Wien, 1993.
Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2008. 635 p. ISBN 0-471-3457.
Binh L.N.: Optical Fiber Communications Systems, CRC Press, Boca Raton, 2010.
Blundo C. – Cimato S.: Securitz in Communication Networks, Springer, 2005.
Botacchi, S.: Noise and Signal Interference in Optical Fiber Transmission Systems, John Wiley & Sons, Chicester, 2008.
Časopisy: IEEE Transactions on Communications a IEEE Transactions on Information theory, IEEE Communications Magazine, IEEE Transactions on selected areas in Communications.
Čuchran, J., Róka, R.: Digitálne prenosové systémy a siete, ES STU, Bratislava, 2007.
Čuchran, J., Róka, R.: Optokomunikačné systémy a siete, ES STU, Bratislava, 2006.
Furth, B., Greenberg, J., Westwater, R.: Motion Estimation Algorithms for Video Compression. Kluwer Academic Publishers, 1997. ISBN 0-7923-9604-9.
Gowar, J.: Optical Communication System, Prentice Hall International, London 1984.
Gross, D., Harris, C.M.: Fundamentals of Queueing Theory – 3rd ed., John Wiley & sons, Inc., 1998.
Huseby, H. H.: Innocent Code, 201 strán, John Wiley&Sons International Rights, Inc., 2004.
Chakraborty, S., Frankkila, T., Peisa, J., Synnergren, P.: IMS Multimedia Telephony over Cellular Systems. John Wiley & Sons. UK, 2008. 331 p. ISBN 978-0-470-05855-8.
Chaouchi, H. – Laurent Maknavius, M.: Wireless and Mobile Network Security, Wilez, 2007.
Kersten, R.Th.:Einfuegrung in die Optische Nachrichtentechnik, Springer Verlag, Heilderberg 1991.
Kleinrock, L.: Queueing Systems, Volume I: Theory, John Wiley & sons, Inc., 1975.
Kotuliaková, J.; Rozinaj, G.: Digital Signal Processing I (in Slovak) FABER Bratislava 1996, ISBN 80-967503-2-1, 163 p.
Law, E.: Multistage Interconnection Networks for Switching Fabric Designs. Lambert Academic Publishing, 2010 , 136 p. ISBN 978383834381.
Levický, D.: Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti, 277 strán, Elfa Košice,2010, ISBN: 9788080861636
Levický, D.: Multimediálne telekomunikácie, multimédiá, technológie a vodoznaky. Košice : elfa, 2002. ISBN 80-89066-58-5.
Lim, J., S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1990. ISBN 0-13-934563-9.
McClure, S. – Scrambay, J. – Kurtz, G.: Hacking Exposed, 520 strán, 5th Edition, McGraw Hill Osborne Media, 2005.
Mitra, S.K.; Kaiser J.F.: Handbook for Digital Signal Processing, John Wiley & Sons, 1993, 1268 p.
Mukherjee, B.: Optical WDM Networks, Springer, New York, 2006.
O`Driscoll G.: Next Generation IPTV Services and Technologies. John Wiley & Sons. 2008, 483 p. ISBN 978-0-470-16372-6.
Perros, H.G.: Connection-Oriented Networks : SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks, Wiley, 2005.
Poikselkä, M., Mayer, G.: The IMS - IP Multimedia Concepts and Services. John Wiley & Sons. UK, 2010. 487 p. ISBN 978-0-470-72196-4.
Rao T. R. N., Fujiwara E.: Error-control coding for computer systems. Prentice Hall, 1989.
Ross, S.M.: Introduction to Probability Models, Academic Press, New York, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Školiteľ určí doktorandovi podľa zamerania dizertačnej práce jednu oblasť (1 – 9) osnovy Predmetu špecializácia I pre štúdium a skúšku. Predmet špecializácie I zabezpečujú určení pedagógovia ÚT FEI STU.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kačur, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 03. 2020.

Typ výstupu: