25. 10. 2020  2:04 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-TL - Predmet špecializácie Telekomunikácie II (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-PS2-TL
Názov predmetu:
Predmet špecializácie Telekomunikácie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.
Predmet sa ukončuje skúškou.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlboké a najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti spadajúcej do študijného odboru, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Časť 1
1. Zdroje optického žiarenia, modulácia optického žiarenia.
2. Fotodetektory, digitálne optické komunikačné systémy.
3. Optické komunikácie voľným prostredím.
4. Multiplexory v optických komunikačných systémoch (WDM, TDM, SDM, CDM, atď.).
5. Nové komunikačné systémy FDDI, SONET/SDH.

Časť 2
1. Konštrukcie nebinárnych Váhovo-sumačných kódov nad konečnými poliami s vyššou rýchlosťou ako majú Reedove Solomonove kódy a problematika výpočtu váhových rozložení uvedených kódov ich aplikácia v hybridných ARQ stratégiách vhodných pre komunikáciu typu multicast.
2. Mäkké dekódovanie a turbo-dekódovanie, konštrukcie mriežok blokových kódov, viacrozmerné kódy násobky.
3. Samoopravné kódy zostrojené nad komplexnými a reálnymi číslami a ich dekódovanie, nový pohľad na OFDM.
4. Kompletne komplementárne ortogonálne kódy a techniky MC CDMA pre dvojrozmerné kanály.

Časť 3
1. Riadenie distribuovaných systémov a sietí.
2. Fotonické prepínače s prepájaním okruhov. Fotonické prepínače s prepájaním paketov. Fotonické prepínače na báze vlnovodov, Fotonické free-space prepínače, Fotonické prepínače s priestorovým, časovým a vlnovým multiplexom. Fotonické hybridné prepínače.

Časť 4
1. Elektronický podpis, informačná bezpečnosť.
2. Sieťová bezpečnosť, bezpečnosť služieb a aplikácií.
3. Normy, štandardy a technické špecifikácie v oblasti informačnej bezpečnosti.
4. Risk manažment a bezpečnostná politika.

Časť 5
1. Inžinierske prístupy k riešeniu úloh.
2. Metodológia aplikácie vybraných postupov v oblasti spracovania signálov – spracovanie statického a pohyblivého obrazu.

Časť 6
1. Markovove reťazce; proces vzniku a zániku.
2. Teória hromadnej obsluhy. Jacksonove a nejacksonove siete.
3. Brownov pohyb a stacionárne procesy.
4. Aplikácie v telekomunikáciách: modelovanie obslužnej siete, modelovanie zabezpečenia, synchronizácia, riadenie; simulácie.

Časť 7
1. Princípy multiplexovania v optokomunikačných systémoch.
2. Typy a použitie systémov WDM. Digitálne a optokomunikačné systémy a siete.
3. Pokročilé komunikačné systémy NG SONET/SDH, Carrier Ethernet,OTN/OTH.

Časť 8
1. Adaptívna filtrácia, Rýchle algoritmy pre spracovanie signálov - Banka filtrov.
2. Vektorová kvantizácia, Dynamické programovanie.
3. Markovove modely a ich využitie pre spracovanie signálov.

Časť 9
1. IMS – architektúra; funkčno-technická koncepcia, služby, bezpečnosť, riadenie.
2. IMS – CCS 7; spolupráca CCS 7 v rámci koncepcie IMS, metódy hodnotenia prevádzkovej výkonnosti CCS 7.
3. IPTV; sieťové koncepcie, kvalita poskytovanej služby.
4. Telekomunikačná riadiaca sieť – TMN; koncepcia rozhrania a možnosti aplikácie na telekomunikačné siete, integrovaný sieťový manažment.
5. Podnikové telekomunikačné siete; VPN - virtuálne telekomunikačné siete, signalizácie.
6. Prevádzkové zaťaženie. Vybrané kapitoly z problematiky Systémov hromadnej obsluhy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bahaa E. A. Saleh, B. E. A. – Teich, M. C.: Fundamentals of Photonics, Wiley-Interscience; 2 edition 2007.
Black, U.: Optical Networks, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
Bolch, G., Greiner, S., Meer de H., Trivedi S. K.: Queueing Networks and Markov Chains. John Wiley and Sons. New York, 2006. ISBN- I3 978-0-47 1-56525-3.
Čuchran, J., Róka, R.: Digitálne prenosové systémy a siete, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007.
Čuchran, J., Róka, R.,: Optické prostriedky, Multimediálne telekomunikačné technológie, TEMPUS TELEEDUCA, Bratislava, 2003, počet str. 220.
Dagli, N: High-Speed Photonic Devices. Taylor & Francis, 2003.
Databáza IEEE Xplore.
El-Bawab, S., T. : Optical Switching, Springer, 2010, 476 p., ISDN 9781441938695.
Farkaš P. Kódovanie a modulácie. FEI STU 1993.
Ghanbari,M.:Video coding, an introduction to standard codects, The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 1999.
Hanjalic, A. at all: Advances in Image Communication, Vol 8: Image and Video Databases: Restoration, Watermarking and Retrieval, Elsevier, Amsterdam, 2000, ISBN 0444 505024.
Hayes, J.,F., Babu, T.J.G.V.: Modeling and analysis of telecommunications networks, John Wiley & sons, Inc., 2004.
Huseby, H. H.: Zraniteľný kód, Computer Press 2006.
Jaroslavskij,J.,Bajla,I.: Metódy a systémy číslicového spracovania obrazov, Alfa, 1989.
Kabacinski, W: Nonblocking Electronic and Photonic Switching Fabrics, Springer, 2005.
Krauss, O.: DWDM and Optical Networks, Siemens, Berlin-Munich, 2002.
Laude, J.-P.: DWDM fundamentals, components and applications, Artech House, Boston-London, 2002.
McClure – Scambraz, J. – Kurty, G.:Hacking bez záhad, Grada 2007.
Mouftah, H., Ho, P.-H.: Optical Networks – architecture and survivability, Kluwer Academic Publisher, Boston-Dordrecht-London, 2003.
Orgoň, M.: Bezpečnosť sietí budúcich generácií, STU Bratislava, 2012, 224 strán, ISBN 978-80-227-3708-1.
Pavlovičová, J., Polec, J., Partyk, M.: Číslicové spracovanie obrazu. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2005, ISBN 80-227-2301-0.
Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí Academia Praha 1995, ISBN 80-200-0203-0, 285 p.
Pužmanová, R.: Bezpečnost bezdátové komunikace, CP Books, 2005.
Rolski, T., Schmidli, H. , Schmidt, V., Teugels, J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, New York, 1999.
Senior, J.: Optical Fiber Communications, Prentice Hall International, London, 1992.
Serfozo, R.: Basics of Applied Stochastic Processes. 2009, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 437 p. ISBN 978-3-540-89331-8.
Sheldon M. R.: Introduction to Probability Models. UK, 2007, Elsevier Inc., 775 p. ISBN-13: 978-0-12-598062-3.
Schalkoff,R.J.: Digital Image Processing and Computer Vision, John Wiley & Sons,Inc., Singapore, 1989.
Subramaniam, S.: Emerging Optical Network Technologies, Springer, 2005.
Šonka,M.,Hlaváč,V.: Počítačové videní, GRADA a.s.,Praha, 1992.
Turán, J.: Optické komunikačné systémy, Vydavateľstvo elfa, Košice, 1999.
Zheng, J.: Optical WDM Networks, IEEE Press & Wiley Interscience, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Školiteľ určí doktorandovi podľa zamerania dizertačnej práce jednu oblasť (1 – 9) osnovy Predmetu špecializácia II pre štúdium a skúšku. Predmet špecializácie II zabezpečujú určení pedagógovia ÚT FEI STU.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kačur, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 03. 2020.

Typ výstupu: