25. 10. 2020  2:13 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-T-TL - Teória odboru Telekomunikácie (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-T-TL
Názov predmetu:
Teória odboru Telekomunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - doktorandský (povinný), 1. rok
telekomunikácie - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.
Predmet sa ukončuje skúškou.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom hlboké a najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti spadajúcej do študijného odboru, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.

 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb.
1. Prenosové a spojovacie systémy v telekomunikačných sieťach.
2. Fixné telekomunikačné systémy, siete a služby.
3. Mobilné telekomunikačné systémy, siete a služby.
4. Systémy hromadnej obsluhy.
5. Bezpečnosť v telekomunikačných systémoch a sieťach.
6. Optické komunikačné technológie a systémy.
7. Manažment telekomunikačných systémov a sietí.

Teoretické poznatky z problematiky digitálneho spracovania signálov:
8. Digitálne spracovanie obrazu.
9. Digitálne spracovanie hlasu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. M. R. Soleymani, Yingzi Gao, U. Vilaipornsawai: Turbo Coding for Satellite and Wireless Communications. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002, ISBN 1-4020-7197-3
2. Binh L.N.: Optical Fiber Communications Systems, CRC Press, Boca Raton, 2010. ISBN 978-1-4398-0620-3.
3. Proakis, J.G.: Digital Communications, McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-0072957167.
4. Oppenheim, Alan, V. - Willsky, Alan, S. - Nawab, S., Hamid: Signals & Systems, Prentice Hall, 1997, ISBN 0-13-651175-9.
5. Sheldon, M., Ross: Introduction to Probability Models, Academic Press. 1997, ISBN 0-12-598470-7.
6. Miikka Poikselkä – Georg Mayer: The IMS – IP Multimedia Concepts and Services Third Edition. Wiley, 560p., 2009, ISBN: 978-0-470-72196-4.
7. Gunter Bolch, Stefan Greiner, Hermann de Meer and Kishor S. Trivedi: Queueing Networks and Markov Chains - Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications. 2nd Edition , John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2006, ISBN-13 978-0-471-56525-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Školiteľ určí doktorandovi podľa zamerania dizertačnej práce jednu oblasť (1 – 9) osnovy predmetu Teória odboru telekomunikácie pre štúdium a skúšku. Predmet Teória odboru telekomunikácie zabezpečujú určení pedagógovia ÚT FEI STU.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kačur, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
14. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 03. 2020.

Typ výstupu: