5. 4. 2020  0:00 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-TE - Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika II (FEI - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS2-TE
Názov predmetu: Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická elektrotechnika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba naštudovanej problematiky pred učiteľom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa potrebné vedomosti a zručnosti a osvojí si najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti patriacej do študijného odboru Teoretická elektrotechnika, do ktorej patrí aj otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledujúce témy študijného odboru:
- Opis, modelovanie a návrh komponentov a systémov využívajúcich magnetické javy a materiály. Generovanie magnetických polí.
- Štruktúry využívajúce magnetomechanické, magnetooptické javy.
- Magnetické senzorové prvky a štruktúry.
- Základy elektrodynamiky optických vlnovodov - vláknových aj planárnych, lineárnych aj nelineárnych
- Aplikácia elektrodynamiky optických vlnovodov pri návrhu a relizácii optických vláknových senzorov s rozloženými parametrami
- Špeciálne meracie metódy na meranie parametrov optických vlákien s dôrazom na využitie OTDR a jej modifikácii
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JILES, D C. Introduction to the Principles Materials Evaluation. Boca Raton : CRC Press, 2008. 280 s. ISBN 0-8493-7392-1.
D. Marcuse: Principles of Optical Fiber Measurements, Academic Press, ISBN 0-12-470980-X, 1981
E. G. Neumann: Single-Mode Fibers, Fundamentals, Springer Series in Optical Sciences, ISBN 0-387-18745-6, 1988

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vybrané témy predmetu Predmet špecializácie odboru Teoretická elektrotechnika II určuje školiteľ s prihlidnutím na tému dizertačnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 03. 2020.

Typ výstupu: