24. 10. 2020  0:36 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-HIKT - História informačných a komunikačných technológií (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-HIKT
Názov predmetu:
História informačných a komunikačných technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Okrem prednášok z jedntlivých súčastí IKT študenti povinne absolvujú exkurzie v laboratórách ústavov zbezpečujúcich príslušnú oblasť.
 
Výsledky vzdelávania:
Kybernetika veda o riadení systémov. Vznik a história kybernetiky. Základné pojmy a úlohy. Robotika v minulosti a súčasnosti. Budúcnosť robotiky. Umelá inteligencia a jej základné pojmy. Využitie nástrojov umelej inteligencie v riadení procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
História, súčasný stav a trendy rozvoja elektroniky. Elektronika ako hardvérový základ IKT. Historický vývoj optiky, optoelektroniky a fotoniky a ich aplikácie v IKT. Nové materiály, organická elektronika v IKT. Aplikácie HW a SW systémov v IKT a ďalších oblastiach. Systémová veda – kybernetika. História vedného odboru kybernetika. Kybernetika zaviedla modelovanie a riadenie procesov. Je podstatou Industry 4.0. Robotika ako špecializácia v odbore kybernetika. Biokybernetika, najnovšia špecializácia v odbore kybernetika. História informatiky, Vývoj počítačov, veľké osobnosti IKT, Od objavov a vynálezov ku vzniku telekomunikačných spoločností, digitalizácia Shanon, Nyquist, Internet, web, programovacie jazyky. Nové trendy v IKT: mobilita, internet vecí, sociálne siete.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 481

A
B
CDE
FX
1,9 %
8,3 %
22,2 %
23,9 %
24,3 %
19,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Aleš Chvála, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Körösi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anton Kuzma, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marian Vojs, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 04. 04. 2020.

Typ výstupu: