11. 7. 2020  6:33 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-API - Architektúra počítačov (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-API
Názov predmetu: Architektúra počítačov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach (max.1 ospravedlnená neúčasť na cvičeniach). V priebehu semestra budú tri semestrálne zadania. Minimálny počet bodov za každé zadanie je 5 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch hlavných podsystémov číslicových počítačov (procesor, zbernice, pamäťový podsystém, vstupno-výstupný podsystém). Získa znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov, o multiprocesorových a multipočítačových systémoch. Spozná princípy a dôvody kódovania informácií v číslicových počítačoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné koncepcie počítačov, Moorov zákon, realizácia základných prvkov počítača. Organizácia informácií, reprezentácia údajov, kódovanie informácií. Prevody medzi číselnými sústavami. Základné logické operácie, polovičná a úplná sčítačka, kódovanie záporných a racionálnych čísel. Aritmetické operácie (celočíselná a FPA) aritmetika. Vnútorné pamäte počítača, pamäťová bunka (ROM, SRAM, DRAM, Flash), pamäte (RAM, LIFO, FIFO, CAM...). Vonkajšie pamäte – princíp uchovávania informácií (pevné disky, SSD, CDROM, DVD), organizácia dát, rozhrania, diskové polia. Správa pamäťového podsystému, fyzická a logická adresa, virtuálne adresovanie, vyrovnávacia pamäť. Procesory základné funkcie a bloky, štruktúra, sekvenčné a prúdové spracovanie inštrukcií, skalárne, superskalárne procesory, viacjadrové procesory, CISC a RISC procesory, vektorové a maticové procesory. Vstupno/výstupný podsystém, princípy realizácie. prerušovací podsystém, DMA, paralelné rozhranie, sériové zbernice, bezdrôtové rozhranie, počítačové siete, internet. Vnútorné zbernice počítača, funkcie, parametre, riadenie, hierarchická štruktúra zberníc. Multiprocesorové systémy (tesne a voľne viazané procesory), multipočítačové systémy, cloud computing. Prostriedky a ciele automatizovaného zberu a spracovania informácií, funkcia snímačov, A/D, D/A prevodníky, systémy reálneho času. Operačné systémy, základné funkcie OS, vetvy OS. Klasifikácia počítačov, výkonnosť procesorov a počítačov. História, súčasné a perspektívne trendy počítačov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STALLINGS, W. Computer organization and architecture: Designing for performance. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 682 s. ISBN 0-13-359985-X.
SHIVA, S G. Advanced computer architectures. Boca Raton : CRC Press, 2006. 335 s. ISBN 0-8493-3758-5.
ABD-EL-BARR, M. -- EL-REWINI, H. Fundamentals of computer organization and architecture. Hoboken : John Wiley & Sons, 2005. 273 s. ISBN 0-471-46741-3.
CLEMENTS, A. The Principles of Computer Hardware. Oxford : Oxford University Press, 2000. 716 s. ISBN 0-19-856453-8.
HORÁK, J. Hardware: Učebnice pro pokročilé. Brno : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1741-5.
MESSMER, H. -- DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware. Praha : Computer Press, 2005. 1224 s. ISBN 80-251-0416-8.
GOOK, M. Hardwarová rozhraní: Průvodce programátora. Brno : Computer Press, 2006. 463 s. ISBN 80-251-1019-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 727

A
B
C
D
EFX
17,5 %
28,7 %
25,3 %
14,7 %
6,7 %
7,1 %
Vyučujúci:
Ing. Michal Adamík (cvičiaci)
Ing. Štefan Bucz, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marian Kľúčik (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Kohút (cvičiaci)
Ing. Martin Lučan (cvičiaci)
Ing. Eduard Mráz (cvičiaci)
Ing. Juraj Slačka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Tölgyessy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 03. 2020.

Typ výstupu: