11. 7. 2020  6:48 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-UMINT - Umelá inteligencia (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-UMINT
Názov predmetu:
Umelá inteligencia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tri písomné testy po 10 bodoch, podmienkou ja získať z každého testu aspoň 3 body. Povinné absolvovanie všetkých cvičení, alebo ich náhrada individuálnym zadaním.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť základným princípom vybraných prístupov umelej inteligencie: umelým neurónovým sieťam, evolučným algoritmom, fuzzy logike, expertným systémom a multiagentovým systémom. Bude vedieť tieto prístupy aplikovať pri riešení praktických úloh, dokáže ich programovo implementovať, resp. využívať spolu s príslušným programovým vybavením.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy umelej inteligencie, prehľad jednotlivých prístupov.
2. Umelé neurónové siete (UNS), vybrané prístupy.
3. Aplikácie UNS pri riešení praktických úloh.
4. Evolučné a genetické algoritmy (GA), princíp, reprezentanti.
5. Aplikácie GA pri riešení praktických úloh.
6. Fuzzy logika (FL), princíp.
7. Využitie FL v praktických aplikáciách.
8. Základy expertných systémov a ich použitie.
9. Základy multiagentových systémov a ich použitie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1361

A
B
C
D
E
FX
8,7 %
11,2 %
16,2 %
28,1 %
30,9 %
4,9 %
Vyučujúci: Ing. Dominika Banásová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Goga (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Hvozdík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Ivan (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Slavomír Kajan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Komák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 03. 2020.

Typ výstupu: