25. 10. 2020  2:10 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-FSSI - Filtrácia a spracovanie signálov (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-FSSI
Názov predmetu: Filtrácia a spracovanie signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontrolné testy, projekty
skúška (6 kreditov)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z analýzy analógových a diskrétnych lineárnych časovo invariantných sústav, dokáže pracovať s metódami frekvenčnej analýzy, vie aplikovať základné metódy návrhu filtrov.
 
Stručná osnova predmetu:
Signály a systémy, rozdelenie signálov, spojitý a diskrétny LTI (lineárny časovo invariantný) systém. Diskretizácia v čase - vzorkovanie, spektrum vzorkovaného signálu. Kvantovanie, kvantizačný šum.
Vlastnosti spojitých LTI systémov, opis činnosti týchto systémov, systémové funkcie v časovej oblasti, v transformovanej oblasti. Prenosová funkcia spojitého LTI systému, aproximácia frekvenčných charakteristík, Bodeho aproximačná metóda, Nyquistov diagram.
Vlastnosti diskrétneho LTI systému, opis činnosti tohto systému v časovej oblasti, impulzová charakteristika, prenosová funkcia systémov, frekvenčné charakteristiky.
Konvolúcia. Fourierov rad, Fourierova transformácia spojitých (FT) a diskrétnych (DFT) signálov, FFT.
Analógové a číslicové filtre – rozdelenie, vlastnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

A
BC
D
EFX
12,3 %5,1 %9,4 %
21,0 %
18,8 %33,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Boris Puterka (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Filip Štec (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2020.

Typ výstupu: