11. 7. 2020  5:34 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-TPRI - Technické prostriedky riadenia (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-TPRI
Názov predmetu:
Technické prostriedky riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie a obhájenie 2 semestrálnych zadaní – 20+10 bodov, písomka – 20 bodov, minimálne 26 bodov je potrebné získať cez semester, 50 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získa poznatky z oblasti fyzikálnych vlastností a konštrukcie elektrických pohonov a snímačov fyzikálnych veličín. Naučí sa vytvárať matematické modely, ktorej bude ďalej využívať pri syntéze systémov riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu: Akčný člen, jednosmerný motor, polovodičové meniče pre jednosmerné motory, základné spôsoby riadenia jednosmerného motora, striedavé motory, polovodičové meniče pre striedavé motory, základné spôsoby riadenia striedavých motorov, synchrónny motor s permanentnými magnetmi. Elektrické snímače prúdu, otáčok, polohy, momentu, sily, ťahu a teploty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽALMAN, M. Akčné členy. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 209 s. ISBN 80-227-1835-1.
CAHA, Z. -- ČERNÝ, M. Elektrické pohony. Praha : SNTL, 1990. 359 s. ISBN 80-03-00418-7.
LEONHARD, W. Control of electrical drives. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2001. 460 s. ISBN 3-540-41820-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 133

A
B
C
D
E
FX
24,8 %
17,3 %
24,8 %
14,3 %
9,8 %
9,0 %
Vyučujúci:
Ing. Michal Dobiš (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jozef Dúbravský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Duchoň, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. František Duchoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2020.

Typ výstupu: