11. 7. 2020  6:07 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SP - Spojité procesy (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-SP
Názov predmetu:
Spojité procesy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky (pozostávajúce z testu a písomky) na každom z nich je možné získať max. 20 bodov. Na skúške je možné získať max. 60 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebných min. 15 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne, absencia na cvičení je riešená zadaním príkladov z problematiky, ktorá sa na predmetnom cvičení riešila.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné prístupy k modelovaniu dynamických systémov. Ovláda princíp činnosti jednoduchých spojite pracujúcich procesov. Vie vytvoriť ich matematické modely na základe aplikácie všeobecne platných fyzikálnych zákonov. Získa vedomosti o možnosťiach aplikácie štandardných štruktúr riadenia pri riadení týchto procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do modelovania – definícia modelu, prístupy k modelovaniu, klasifikácia modelov.
2. Hydraulické systémy –jednoduché nádrže a kaskády nádrží: matematický model, linearizácia v pracovnom bode, odvodenie prenosovej funkcie a stavového modelu.
3. Tepelné systémy – fyzikálne princípy, z ktorých sa vychádza pri opise dynamiky tepelných dejov, výmenníky tepla (priame a nepriame, so sústredenými parametrami a s rozloženými parametrami): charakteristika, odvodenie matematických modelov a prenosových funkcií.
4. Mechanické systémy – aplikácia 2. Newtonovho zákona na translačný pohyb (mechanický oscilátor) a na rotačný pohyb (jednosmerný motor), Lagrangeove rovnice 2. rádu (inverzné kyvadlo): matematický model, prenosová funkcia, stavový model.
5. Štruktúry regulačných obvodov – spätnoväzobný, kaskádny, obvod s dopredným riadením, pomerové riadenie: ich charakteristika a použitie pri riadení jednotlivých procesov.
6. Základy identifikácie systémov – postup pri identifikácii, štruktúry deterministických a stochastických modelov dynamických systémov, základné deterministické a štatistické metódy identifikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 249

A
B
CD
E
FX
20,5 %
20,1 %
26,5 %
16,1 %
11,2 %
5,6 %
Vyučujúci:
Ing. Martin Ernek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2020.

Typ výstupu: