25. 10. 2020  1:46 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BP1-RK - Bakalársky projekt 1 (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-BP1-RK
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Získa schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukáže pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému.
2. Získavanie informácií a štúdium.
3. Hrubý návrh riešenia problému.
4. Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa odporúčania vedúceho práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 246

A
B
C
D
E
FX
46,7 %
20,3 %
15,0 %5,7 %
4,5 %
7,8 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2020.

Typ výstupu: