24. 10. 2020  0:37 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-OSD - Operačné systémy a databázy (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-OSD
Názov predmetu: Operačné systémy a databázy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky s bodovým ohodnotením 20 bodov a viaceré zadania s bodovým ohodnotením maximálne 20 bodov. Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky. Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 20
bodov. Výsledné hodnotenie študenta bude stanovené na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet pokrýva problematiku operačného systému Linux, jeho komponentov a správy prostredníctvom skriptovacieho jazyka bash s odvolávaním sa na OS Windows, Command Prompt a PowerShell. Nadobudnuté vedomosti umožňujú základnú správu OS a automatizáciu úloh pomocou bash. Druhá časť predmetu je zameraná na jazyk SQL a prevádzku databázových systémov a ich porovnanie. Absolventovi umožňujú základnú správu databáz a tvorbu SQL skriptov pre účely manipulácie s dátami.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do OS Linux, základy operačných systémov, príkazový riadok, Bash interpreter, základy virtuálnych strojov.
Základné princípy scriptovania v shell, nástroje grep, head, tail, awk.
Shell, spracovanie príkazov, parametrov a premenné prostredia, numerické výpočty.
Rekurzívne volania, funkcie, regulárne výrazy a ich využitie.
Architektúra OS Linux, základné funkcie jadra, modulov, user space. Proces zavádzania systému do pamäte.
Procesy, vlákna, plánovač a správa pamäti. Súborové systémy, klasické ext2 a FAT, žurnálovacie ext3 a NTFS.
Správa diskov a diskových polí RAID, konfigurácie, vlastnosti a využitie sieťových súborových systémov.
Sieťové služby – webserver, DHCP, DNS, NFS, SMB, firewall – iptables, základné princípy virtualizácie.
Monitorovanie systémov, syslog.
Úvod do databáz, nerelačná a relačná databáza, databázový server. Štruktúrovaný dopytovací jazyk SQL, formálna štruktúra SQL dopytu, mechanika spracovania SQL dopytu.
SW pre správu databáz, prístup do databázy, dátové typy, tvorba tabuliek. Aliasy, duplikáty, linky.
Filtrovanie a usporiadanie výstupu, práca s viacerými tabuľkami.
Integrita dát, obmedzenia, primárny a cudzí kľúč, normalizácia databázy.
XML a XQuery, štandardné formáty dát na prenos údajov medzi aplikáciami: xml, IDoc, PDF, kombinované dátové formáty.
Logovanie údajov, monitoring, prístupové oprávnenia.


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Beaulieu, A. Learning SQ. 2. ed. O’Reilly Media, Inc., Sebastopol, California: 2009. 309 s. ISBN: 978-0-596-52083-0
BRODSKÝ, J. -- SKOČOVSKÝ, L. Operační systém UNIX a jazyk C. Praha: SNTL, 1989. 367 s.
Nemeth E. a spol. -- UNIX® AND LINUX® SYSTEM ADMINISTRATION HANDBOOK. 4. ed. Michigan, USA: Edwards Brothers: 2010. 1279 s.
Sarka, D., Ben-Gan, I., Talmage, T. Querying Microsoft SQL Server 2012. Training kit. O’Reilly Media, Inc., Sebastopol, California: 2012. 677s. ISBN: 978-0-7356-6605-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

A
B
CDEFX
6,1 %
8,7 %
25,2 %
21,7 %
35,7 %
2,6 %
Vyučujúci:
Ing. Martin Köppl (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2020.

Typ výstupu: