5. 4. 2020  0:11 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PROJ - Projekt (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PROJ
Názov predmetu: Projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie zadania projektu a jej obhajoba. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti si rozvinú praktické znalosti a zručnosti zapojením sa do riešenia konkrétneho problému praxe v oblasti elektrotechniky a pripravia sa na prácu v pracovnom kolektíve.
 
Stručná osnova predmetu:
Získavanie zdrojov.
Analýza problémov.
Riešenie čiastkových úloh.
Finalizácia zadania.
Zdokumentovanie výsledkov riešenia úlohy vo forme vhodnej pre odovzdanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
80,0 %20,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 19. 03. 2020.

Typ výstupu: