12. 7. 2020  20:06 Nina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VPPMS - Vývojové programové prostredia pre mechatronické systémy (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-VPPMS
Názov predmetu: Vývojové programové prostredia pre mechatronické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: aktívna účasť na všetkých cvičeniach, absolvovanie 2 zápočtových testov, odovzdanie vyriešených zadaní. Bodové hodnotenie: testy 25 bodov, referáty 25 bodov
Záverečná skúška: písomná a ústna časť 50 bodov

Študent, ktorý úspešne ukončí predmet získa:
Certifikát o absolvovaní kurzu z programovania Signálových procesorov udeľovaný Európskym školiacim strediskom TEXAS INSTRUMENTS pri FEI STU v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný vyvíjať vlastné aplikácie mikropočítačových mechatronických systémov vhodných aj pre automobilový priemysel na báze mikroradičov a signálových procesorov. Oboznámi sa s moderným vývojovým prostredím Code Composer Studio s možnosťou alternatívnych prístupov k programovaniu mikropočítačových a DSP systémov v asemblery a v C jazyku.
 
Stručná osnova predmetu:
Architektúra signálových procesorov, CPU, štruktúra pamäte, periférie DSP, inštrukčný súbor, JTAG emulácia. Adresovacie režimy, organizácia pamäte. Základy programovania DSP, riadenie programu, centrálna aritmeticko-logická jednotka, násobička. Metódy rozšíreného programovania, zreťazenie (pipelining). Numerické výpočty v DSP. Číslicové filtre FIR, IIR, implementácia v DSP. Logické operácie, Booleovské operácie. Reset, zdroje prerušení a ich riadenie, vnorené prerušenia.
Vnútorná štruktúra a jadro DSP TMS320C6711/6713. Architektúra signálových procesorov rodiny TMS320C6000, registre a bloky CPU, aritmetické jednotky .L, násobenia .M, logické operácie .S, presuny dát .D. Riadenie a vetvenie programu, zvýšenie výpočtového výkonu, krížové dátové cesty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.

Odporúčaná:
Fuchs, P. a kol.: Signálové procesory TMS320C5x. Doplnok k učebnému textu, FEI STU - TI, Bratislava, 1995, http://www.dsplab.elf.stuba.sk/index.php?id=10&lang=sk
Fuchs, P., a kol.: Signálové procesory TMS320C5x. Vš učebný text. FEI STU - TI, Bratislava, 1995, http://www.dsplab.elf.stuba.sk/sp/tms320c5x_prednasky.pdf
Chassainng, Rulph: Digital Signal Processing and Applications with the C6713 and C6416 DSK. Copyright 2005 by John Wiley & Sons, Inc., New York, p. 519. ISBN 0-471-69007-4
Chassainng, Rulph: DSP Applications Using C and the TMS320C6x DSK. Copyright 2002 by John Wiley & Sons, Inc., New York, p. 335. ISBN 0-471-20754-3
Texas Instruments: TMS320C1x,C2x,C2xx,C5x Assembly Language Tools, USA, 1995
Texas Instruments: TMS320C5x User's Guide, USA, 1998
Texas Instruments: TMS320C6713B Floating Point Digital Signal Processor Datasheet, USA, 2006

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 200

AB
C
D
E
FX
37,5 %
18,5 %
17,5 %
13,0 %10,5 %3,0 %
Vyučujúci: Ing. Martin Baťa (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alek Lichtman (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dávid Mikle (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: