12. 7. 2020  21:24 Nina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP1-AME - Diplomový projekt 1 (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-DP1-AME
Názov predmetu:
Diplomový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomový projekt 1 umožní študentom:
- osvojiť si metódy a postupy riešenia zložitých úloh,
- preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy inžinierskeho aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v oblasti mechatroniky, - samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a k tvorbe modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov - samostatne aj podľa odporúčania vedúceho práce.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 174

A
B
CDEFX
81,6 %
9,8 %
5,7 %
1,7 %
1,2 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: