5. 4. 2020  0:17 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-APE - Inžinierska elektrotechnika (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-APE
Názov predmetu: Inžinierska elektrotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: kozmické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu na laboratórnych cvičeniach za vypracovanie individuálneho projektu podľa
zadania za max. 40 bodov, pričom na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 15 bodov.
Absolvovanie záverečnej písomnej skúšky za max. 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné poznatky analýzy jednoduchých lineárnych elektrických obvodov (EO) so stacionárnymi, resp. harmonicky sa meniacimi obvodovými veličinami (napätiami a prúdmi) v ustálenom stave. Na základe získaných poznatkov bude študent schopný vypočítať obvodové veličiny pre konkrétne zapojenie obvodových prvkov. Predmet sa zameria aj na analýzu neharmonických javov. Predmet oboznámi študenta aj s obvodmi s rozloženými parametrami a ich využitím v technike kozmického inžinierstva. Úspešné absolvovanie predmetu je preto nevyhnutným základom pre pochopenie učebnej látky, ktorá je náplňou predmetov zaoberajúcich sa vesmírnymi komunikáciami.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Harmonické napätia a prúdy, komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Postup pri riešení lineárnych obvodov v harmonickom ustálenom stave. Práca a výkon elektrického prúdu. Neharmonické prúdy. Fouriérov rad. Výpočet obvodov budených neharmonickými prúdmi. Obvody s rozloženými parametrami. Homogénne vedenia, charakteristická impedancia, maximálny prenos výkonu. Metódy prispôsobenia komplexnej záťaže. Úzkopásmové prispôsobenia, širokopásmové prispôsobenia. Základné mikrovlnné obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAYT, W H. -- KEMMERLY, J E. Engineering Circuit Analysis. New York : McGraw-Hill, 1986. 653 s. ISBN 0-07-027397-9.
BALANIS, C A. Advanced engineering electromagnetics. New York : John Wiley & Sons, 1989. 981 s. ISBN 0-471-50316-9.

Odporúčaná:
JANČÁRIK, V. Elektrotechnika 1. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2018. 207 s. ISBN 978-80-227-4780-6.
JANČÁRIK, V. Elektrotechnika 2. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018. 180 s. ISBN 978-80-227-4831-5.
HAJACH, P. Mikrovlnná technika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 276 s. ISBN 978-80-227-2984-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Halgoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 24. 03. 2020.

Typ výstupu: