23. 10. 2020  2:22 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-ROTS - Robotika vesmírnych aplikácií (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-ROTS
Názov predmetu:
Robotika vesmírnych aplikácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
kozmické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu na laboratórnych cvičeniach za vypracovanie individuálneho projektu podľa
zadania za max. 50 bodov, pričom na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 20 bodov.
Absolvovanie záverečnej písomnej skúšky za max. 50 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu prinesie študentovi vedomosti týkajúce sa aplikácie robotických technológií v kozmonautike - od konštrukcie orbitálnych družíc resp. pristávacích modulov určených k prieskumu iných kozmických telies až po asistenčné systémy pre pilotovanú kozmonautiku.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Robotika – vymedzenie odboru, príbuzné vedecké a technické disciplíny, historické medzníky vývoja robotiky v súvislosti s diaľkovým prieskumom Zeme a iných kozmických telies.
2. Robot a jeho subsystémy, autonómne a diaľkovo ovládané systémy, klasifikácia robotov podľa rôznych kritérií
3. Mobilné roboty – konštrukčné princípy robotov pohybujúcich sa po pevnom povrchu, na a pod (vodnou) hladinou resp. v plynnej atmosfére a v kozmickom priestore. Riadenie polohy a orientácie. Spôsoby pristátia na kozmických telesách rôzneho typu.
4. Robotické manipulátory a ďalšie mechanické konštrukcie pre použitie na mobilných platformách a v pilotovanej kozmonautike. Opis základných kinematických štruktúr. Exoskeletony.
5. Pohonné systémy pre použitie v robotike, motory a prevodové mechanizmy – základný popis a vlastnosti
6. Senzorické systémy pre použitie v robotike – základné princípy a vlastnosti. Snímače vnútorných veličín, snímače lokalizačných systémov. Snímače pre diaľkový a in situ prieskum fyzikálnych vlastností kozmických telies.
7. Zdroje energie pre mobilné roboty, energetický manažment, stabilizácia vnútornej teploty, ochrana systémov pred nepriaznivými vplyvmi okolia.
8. Interakcia človek-robot – základné spôsoby ovládania a programovania robotov. Spôsoby komunikácie s robotmi. Vizuálna a haptická spätná väzba. Rozšírená a virtuálna realita.
9. Súčasné aplikácie robotov a robotických technológií pri diaľkovom prieskume Zeme a prieskume iných kozmických telies. Robotika v pilotovanej kozmonautike.
10. Trendy vo vývoji robotiky so zameraním na diaľkový prieskum Zeme a iných kozmických telies. Servisná robotika. Odber vzoriek a ich doprava na Zem. Ťažba surovín na iných kozmických telesách.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
A. A. Desrochers: Intelligent Robotic Systems for Space Exploration, Springer Science & Business Media, 2012, 345 s. ISBN 9781461536345
F. Duchoň: Snímače v mobilnej robotike, Vydavateľstvo STU, 2012. 97 s. ISBN 9788022738019
J. Borenstein, H. R. Everett and L. Feng: Where Am I? Sensors and Methods for Mobile Robot Positioning. The University of Michigan, 1996. 282 s.
K. Yoshida – B. Wilcox: Space Robots and Systems. Kapitola č.45 knihy editora B. Siciliano a O. Khatib: Springer Handbook of Robotics. s.1031-1063, Springer, 2008, ISBN 978-3-540-30301-5
Robotics, NASA Office of Education. Študijné materiály voľne dostupné na: https://www.nasa.gov/audience/foreducators/robotics/home/index.html
The Vision for Space Exploration. NASA, 2004. Elektronická publikácia voľne dostupná na: https://www.nasa.gov/pdf/55583main_vision_space_exploration.pdf

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Martin Dekan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Rodina, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 24. 03. 2020.

Typ výstupu: