5. 4. 2020  0:13 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-REA - Rádioelektronika a antény (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-REA
Názov predmetu: Rádioelektronika a antény
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: kozmické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu na laboratórnych cvičeniach za vypracovanie individuálneho projektu podľa
zadania za max. 40 bodov, pričom na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 15 bodov.
Absolvovanie záverečnej písomnej skúšky za max. 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa predstavu o elektromagnetických (EM) poliach budených harmonickou veličinou. Prenose energie prostredníctvom EM polí a dejoch ktoré pri tomto prenose vznikajú. Študent si osvojí topológiu polí v nekonečne rozľahlom priestore, ale aj vplyv jednotlivých prekážok na rozloženie EM poľa. V časti antény sa poslucháč zoznámi so základnými zdrojmi EM vlny a ich parametrami. Bude odvodená Pocklingtonova rovnica, za pomoci ktorej bude možné analyzovať rôzne typy antén.
 
Stručná osnova predmetu:
Maxwellove rovnice (diferenciálna a integrálna forma), Okrajové podmienky, výkon a energie EM poľa. Vlnová rovnica a jej riešenie pre bez zdrojové, bez stratové prostredie, pre stratové prostredie v rôznych koordinačných systémoch. Šírenie vĺn a ich polarizácia, prechod vlny do druhého prostredia, odraz vlny, kolmý dopad, šikmý dopad. Difrakcie, na valci, na hrane. Elementárne zdroje EM poľa, elementárny dipól, elementárna slučka. Dipól s konečnou dĺžkou, polvlnný dipól. Pocklingtonova integrálna rovnica. Vnútorná a vonkajšia anténna úloha. Anténne sústavy. Rádiokomunikačná rovnica.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALANIS, C A. Advanced engineering electromagnetics. New York : John Wiley & Sons, 1989. 981 s. ISBN 0-471-50316-9.

Odporúčaná:
TURÁN, J. -- VAVRA, Š. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn. Bratislava : Alfa, 1989. 421 s.
VOLAKIS, J L. -- CHATTERJEE, A. -- KEMPEL, L C. Finite element method for electromagnetics: Antennas, microwavw circuits, and scattering applications. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. 272 s. ISBN 0-7803-3425-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. René Harťanský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 24. 03. 2020.

Typ výstupu: