23. 10. 2020  23:48 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-RTS - Riadenie telekomunikačných sietí (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-RTS
Názov predmetu:
Riadenie telekomunikačných sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: multimediálne informačné a komunikačné technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet, skúška
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov a dve laboratórne úlohy po 15 bodov. Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky. Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 20 bodov. Výsledné hodnotenie študenta bude stanovené na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom poriadku STU.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti riadenia telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Oboznámi sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér - agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Získa ucelený pohľad a znalosti o manažovaní sietí a služieb podľa TMN, eTOM, ITIL, ako aj o manažmente jednotlivých telekomunikačných technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky riadenia sietí. Koncepcia manažér-agent. Model FCAPS. MIB. SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Telekomunikačná riadiaca sieť - TMN. Funkčná architektúra TMN. Fyzická architektúra TMN. Rozhrania v TMN. Informačná architektúra TMN. Riadenie OSI. CMIP a CMIS. SMF. TMF Frameworx: princípy, procesný model - eTOM, informačný model - SID. TMF Frameworx: aplikačný rámec - TAM, integračný rámec. Riadenie IT služieb - ITSM/ITIL. Riadenie infraštruktúry telekomunikačnej siete: Riadenie sieťových prvkov, siete, zákazníkov a služieb. OAM funkcie a mechanizmy v ATM, IP, MPLS. OAM funkcie a mechanizmy v SDH, OTH, DWDM, PBB, PBB-TE. NETCONF a YANG. Bezpečnosť riadenia sietí.
Riadenie QoS. Riadenie sietí NGN. Alternatívne technológie pre TMN.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRABEC, Z. -- HOFMAN, P. -- MEDVECKÝ, M. Management and Control of ICT Infrastructure. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 150 strany. ISBN 80-227-2306-1.

Odporúčaná:
DIVAKARA K. U.: TMN: Telecommunications Management Network. Mcgraw-Hill Telecommunications, 1999, 421p. , ISBN 978-0070658158
REILLY, J. P., CREANER, M.: Frameworx distilled - 2nd edition. TM Forum, 2010. ISBN 978-0979428180
RUSSELL, J., COHN. R.: Telecommunications Management Network. Book on Demand, 2012, 106p. ISBN: 9785512168202
STALLINGS, W.: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, 3rd edition, Addison-Wesley, New York, 1999, 619p. ISBN 9780201485349
ZELTSERMAN, D.: Practical Guide to SNMPv3 and Network Management, Prentice Hall, 1999, 337p. ISBN: 9780130214539

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 171

A
B
C
D
E
FX
8,2 %
21,6 %
33,9 %
25,1 %
11,2 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: