24. 10. 2020  0:00 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-SIBU - Siete budúcnosti (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-SIBU
Názov predmetu:
Siete budúcnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
multimediálne informačné a komunikačné technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet, skúška
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov a dve laboratórne úlohy po 15 bodov. Študent môže získať maximálne 40 bodov z cvičení a 60 bodov zo skúšky. Na získanie zápočtu musí študent získať minimálne 20 bodov. Výsledné hodnotenie študenta bude stanovené na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a klaudových technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do sietí budúcnosti (Future Networks, FN) a internetu budúcnosti (Future Internet), evolúcia NGN do FN, SDN&NFV (Software Defined Networking&Network Functions Virtualisation), koncepty, architektúra, manažment a kontrolné mechanizmy, SDN protokoly, NFV architektúra, Softvérová architektúra – virtualizované sieťové funkcie, Internet budúcnosti (Future Internet) obmedzenia internetu, charakteristika nového internetu, zmena internetových technológií. CDN (Content Delivery Networks), CDN všeobecná architektúra, kontrolná vrstva, distribučná vrstva, CDN združenie, Cloud computing, Cloud computing koncept, charakteristika Cloud computingu, Cloud computing komponenty a architektúra, modely služieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BHOWMIK, Sandeep. Cloud Computing. 1st Edition. Cambridge University Press. 2017. 426 p ISBN-13: 978-1316638101
NADEAU, Thomas – GRAY, Ken. SDN: Software Defined Networks: An Authoritative Review of Network Programmability Technologies 1st Edition. O'Reilly Media. 2013. 384 p. ISBN-13: 978-1449342302
PODHRADSKÝ, Pavol - Helebrandt, Pavol - Halagan, Tomáš - Drozd, Ivan. Siete budúcnosti - SDN a NFV [elektronický zdroj]. 1.ed. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017, 39 s. ISBN 978-80-01-06250-0
PODHRADSKÝ, Pavol - MIKÓCZY, Eugen - SORIANO, Miguel - HELEBRANDT, Pavol - HALAGAN, Tomáš - DROZD, Ivan. Future networks - Concepts, architectures and services [elektronický zdroj]. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2015. CD-ROM, 104 s. ISBN 978-80-227-4522-2
SORIANO Miguel. Cloud Computing [elektronický zdroj]. 1.ed. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017, 31 s. ISBN 978-80-01-06215-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

AB
C
DE
FX
26,1 %
17,4 %
30,4 %
4,3 %
17,4 %
4,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: