24. 10. 2020  0:14 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-TP1-MK - Tímový projekt 1 (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TP1-MK
Názov predmetu:
Tímový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
multimediálne informačné a komunikačné technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
klasifikovaný zápočet.
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študenti budú vedieť pracovať v tíme, preukážu schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu - výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania v predmetoch Tímový projekt 1 a Tímový projekt 2.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2. Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3. Analýza problému, hrubý návrh riešenia.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Curtis, B., Hefley, E., Miller, S.: Overview of the people capability maturity model. CMU-SEI-95-MM-01, September 1995.
Dawson, C.H.: The Essence of Computing Projects. Prentice Hall, Harlow, England. 2000.
Humprey, W.S.: Managing Technical People: Innoviation, Teamwork, and the Software Process. Addison-Wesley. 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci tímového projektu – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia. Vedúci projektu je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Učitelia v tomto predmete sú všetci vedúci tímových projektov. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

A
B
CD
E
FX
91,3 %4,0 %2,4 %
1,6 %
0 %
0,7 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Kačur, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tomáš Páleník, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Vančo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: