25. 10. 2020  2:22 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP1-RK - Diplomový projekt 1 (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-DP1-RK
Názov predmetu:
Diplomový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie požadovaných materiálov podľa zadania projektu. Obhájenie projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov
 
Stručná osnova predmetu:
 Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
 Štúdium zdrojov, analýza problému.
 Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 248

A
BCDE
FX
54,0 %
16,9 %
14,5 %
3,6 %
2,8 %
8,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: