25. 10. 2020  2:18 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-OP - Odborná prax (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-OP
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie individuálnych zadaní a obhájenie postupu riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjanie samostatnej výskumnej a vývojovej práce. Rozvíjanie schopnosti spolupracovať na riešení komplexných úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza zadania. Návrh postupu riešenia. Obhájenie koncepcie riešenia na stretnutí riešiteľov. Príprava laboratórneho vybavenia. Návrh a implementácia programového vybavenia. Spracovanie technických správ o riešení úloh. Obhájenie postupu a výsledkov riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 133

Z
FX
94,0 %6,0 %
Vyučujúci:
Ing. Martin Ernek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Paulusová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Slačka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Tölgyessy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: