11. 7. 2020  6:02 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-UI2 - Umelá inteligencia 2 (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-UI2
Názov predmetu:
Umelá inteligencia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tri písomné testy po 10 bodoch, podmienkou je získať z každého testu aspoň 3 body. Povinné absolvovanie všetkých cvičení, alebo ich náhrada individuálnym zadaním.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z vybraných oblastí umelej inteligencie, konkrétne: zo znalostných systémov, znalostného inžinierstva, expertných systémov, ďalej z oblasti bio-inšpirovaných výpočtových metód, ako aj agentových a multiagentových systémov. Bude vedieť tieto prístupy aplikovať pri riešení praktických úloh z oblasti robotiky a kybernetiky, ako aj v iných oblastiach praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky umelej inteigencie.
2. Znalostné systémy (ZS), reprezentácia znalostí, neurčitosti v znalostiach, expertné systémy (ES), znalostné inžinierstvo.
3. Aplikácie ZS a ES v riadení.
4. Bio-inšpirované algoritmy (BIA): genetické algoritmy, genetické programovanie, evolučné stratégie, umelý imunitný systém, diferenciálna evolúcia, SOMA, mravčie algoritmy (ACO), kŕdľové alg. (PSO), iné.
5. Aplikácia BIA v robotike a kyberentike.
6. Agentové systémy, multiagentové systémy (MAS).
7. Využitie MAS v robotike a kyberentike.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 103

A
B
CDEFX
8,7 %
20,4 %
16,5 %
17,5 %
19,4 %
17,5 %
Vyučujúci:
Ing. Dominika Banásová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Slavomír Kajan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Komák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: