21. 10. 2020  4:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VRS - Vnorené RS (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-VRS
Názov predmetu:
Vnorené RS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov, za aktivitu na cvičeniach môžu získať študenti 5 bodov, za semestrálny projekt prezentovaný na poslednom cvičení 25 bodov a za záverečnú písomnú previerku 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktickú skúsenosť v oblasti vnorených systémov pomocou práce s jednočipovými mikropočítačmi ARM. Na základe znalostí získaných počas prvej polovici semestra bude samostatne schopný riešiť mierne zložitý ucelený projekt v oblasti vnorených systémov a bude schopný ďalšieho rastu v oblasti svojpomocne.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecný úvod a história vnorených systémov a ich častí. Definícia požiadaviek na jednotlivé komponenty vnoreného systému.
2. Vnorené systémy na báze 32 bitových mikrokontrolérov ARM, oboznámenie sa s ich vnútornou štruktúrou (oscilátor, CPU, RAM, Flash pamäť programu, digitálne V/V, časovače a ich režimy, PWM, analógové vstupy/výstupy, komunikačné zbernice I2C, SPI a UART). Interná komunikácia a komunikácia s okolím (drôtová/bezdrôtová).
3. Softvérové architektúry vnorených systémov - cyklická obsluha, cyklická obsluha s prerušeniami, front funkcií s plánovaním a operačné systémy reálneho času.
4. Životný cyklus vnoreného systému a ekonomické aspekty návrhu vnoreného systému.
5. Základy spracovania signálov s využitím vnorených systémov, FIR a IIR filtre.
6. MEMS snímače fyzikálnych veličín a ich integrácia do vnorených systémov, fúzia údajov z viacerých snímačov.
7. Smerovanie a trendy v oblasti vnorených systémoch.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 294

A
B
C
D
E
FX
10,5 %
18,7 %
26,9 %
21,4 %
17,7 %
4,8 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Rodina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jaromír Stanko (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: