6. 6. 2020  8:44 Norbert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-AHB - Aerodynamika a hydrodynamika budov (SvF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-AHB
Názov predmetu:
Aerodynamika a hydrodynamika budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o aerodynamických problémoch účinku vetra na budovu a jej okolie, vyúsťujúcich do fyzikálnych problémov budovy a tvorby životného prostredia v jej okolí. Pochopí vzájomné pôsobenie atmosferickej medznej vrstvy s typickými stavebnými formami -- geometriami budovy a konštrukcií, vyúsťujúce do lokálnych zaťažení nenosných konštrukcií budov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vetrové inžinierstvo. Vietor, jeho meranie a modelovanie. Vlastnosti a štruktúra prúdov tekutiny. Stacionárna aerodynamická sila. Vzťahová rovnica. Bernoulliho rovnica. Základné typy prúdení.
• Vietor v hraničnej vrstve atmosféry. Základy termodynamiky atmosféry. Turbulentné prúdenie v hraničnej vrstve atmosféry. Intenzita turbulencie. Nárazová rýchlosť vetra.
• Aerodynamické koeficienty. Tlakový koeficient. Koeficient aerodynamického odporu. Celkový tlakový koeficient. Koeficienty externého a interného tlaku. Modely prúdenia vzduchu v budovách.
• Aerodynamické efekty. Budova a vietor. Zoskupenie budov a vietor. Vietor a jeho účinky na nenosné konštrukcie budov.
• Vietor a infiltrácia vzduchu v budovách. Vzduchová priepustnosť. Číslo vetrania budovy. Aerodynamika v tvorbe makroštruktúry životného prostredia.
• Vetrom hnaný dážď, jeho podstata a kvantifikácia.
• Teória hydrodynamiky budov. Kvantifikácia síl spôsobujúcich pohyb vody detailami, prvkami a sústavami obalových konštrukcií budov. Konštrukcie s jedným a s dvoma štádiami tesnenia.
• Teória dimenzovania stykov v obalových konštrukciách budov. Teória dekompresných dutín.
• Analýza praktických aplikácií teórie aerodynamiky a hydrodynamiky budov na konštrukčnú tvorbu detailov, prvkov a sústav budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČERNÍK, P. -- BIELEK, M. -- TAJMÍR, M. Aerodynamika budov. Bratislava : Alfa, 1990. 188 s.
BIELEK, M. -- ČERNÍK, P. -- TAJMÍR, M. Aerodynamika budov: Fyzikálne problémy účinkov vetra na budovy a ich okolie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 291 s. ISBN 80-227-0076-2.
BIELEK, M. Panelové stavby: Teória stykov z hľadiska vetra a dažďa. Bratislava : Alfa, 1988. 424 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 301

ABCD
E
FX
67,4 %
18,6 %
9,6 %
2,7 %
1,0 %0,7 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: