2. 6. 2020  14:11 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-CA1_C - Constructions in Architecture 1 (SvF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-CA1_C
Názov predmetu: Constructions in Architecture 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - bakalársky (povinný), 2. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti a zručnosti v oblasti architektonického a konštrukčného zobrazovania. Oboznámiť sa so základnými princípmi projektovej prípravy stavieb. Získať znalosti z problematiky konštrukcií hrubej stavby. Pochopiť princípy a zásady konštrukčných systémov budov a interakciu ich konštrukčných prvkov. Získať znalosti v oblasti interakcie budovy a podložia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Zásady zobrazovania na výkresoch pozemných stavieb. Grafické vyjadrenie budovy v stavebných plánoch.
- Budovy ako súčasť životného prostredia, terminológia, triedenie a funkcie stavieb.
Typológia obytných budov.
- Stavebný zákon . Projektová príprava stavby. Rozmerová a modulová koordinácia.
- Stavebné konštrukcie a ich triedenie. Konštrukčné systémy budov –rozdelenie a ich základné konštrukčné prvky. Stenové, stĺpové, kombinované a jadrové konštrukčné systémy.
- Konštrukčné systémy halových stavieb.
- Dilatačné a rozdeľovacie škáry.
- Interakcia budovy a podložia. Zakladanie stavieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLÁH, J. -- MIKULÁŠ, M. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 163 s. ISBN 80-88905-10-9.
ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9.
NEUFERT, E. -- NEUFERT, P. Architect´s Data. Fourth Edition. Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8.
CHUDLEY, R. -- GREENO, R. Building Construction handbook: Incorporating current building & construction regulations. Amsterdam : Elsevier, 2008. 763 s. ISBN 978-0-7506-86228.

Odporúčaná:
STN ISO 6707-1 Pozemné a inžinierske stavby. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny. SUTN 2008

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A
B
C
D
E
FX
3,8 %
17,3 %
30,8 %
25,0 %
23,1 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: