6. 6. 2020  8:53 Norbert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-MVE - Metodológia vedeckého experimentu (SvF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-MVE
Názov predmetu:
Metodológia vedeckého experimentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test s minimálne získanými 56 bodmi
Správne vypracované všetky zadania
Účasť na prednáškach a cvičeniach povinná
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa znalosti z moderných fyzikálnych a konštrukčných experimentálnych, ako i simulačných metód a bude ich vedieť popísať. Bude vedieť analyzovať experimentálne postupy a vyhodnotiť výsledky experimentálnych meraní realizovaných vo vybraných laboratóriách určených na merania parametrov tepelnotechnických vlastností stavebných materiálov a konštrukcií, aerodynamiky a hydrodynamiky budov, akustických vlastností vnútorných a vonkajších priestorov budov , osvetlenia interiérov budov , vlhkosti vzduchu a materiálov, nasiakavosti, súčiniteľa vzlínania, difúzie a sorpcie vodnej pary a pod.). Absolvent predmetu taktiež získa znalosti o moderných metódach experimentálneho výskumu v architektúre ktoré môže v praxi použiť pri opravách hlavne historických budov.
 
Stručná osnova predmetu:
• vedecké metódy poznávania, funkcie modernej vedy, vzťahy teórie a experimentálneho výskumu, vedecká hypotéza,
• tradičné metódy navrhovania konštrukcií a budov verzus inovatívne a heuristické metódy,
• pojmy „modelovanie“, „simulácie“, fyzikálne modely – ich tvorba a riešenie, vierohodnosť výsledkov,
• experimentálne overovanie prvkov a konštrukčných uzlov pozemných stavieb – meracia technika a spôsoby jej aplikácie (experimentálneho merania tepelnotechnických parametrov stavebných materiálov a konštrukcií , aerodynamiky a hydrodynamiky budov, akustických vlastností vnútorných a vonkajších priestorov budov , merania osvetlenia interiérov budov , vlhkosti, vzduchu a materiálov, nasiakavosť, súčiniteľ vzlínania, difúzia a sorpcia vodnej pary )
• metódy vyhodnotenia meraní s využitím všeobecne dostupného softwaru (EXCEL, MATHCAD, ...)
• metódy experimentálneho výskumu v architektúre
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁMEČNÍK, J. Fyzika. Návody na laboratórne práce. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991.
BOBIK, M. -- KOVÁČ, D. Meranie termofyzikálnych parametrov stavebných materiálov. Bratislava: TZB Haustechnik, č. 2, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 597

A
B
C
DE
FX
63,0 %
25,1 %
9,0 %
1,5 %
1,4 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Štefan Huszár, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: