6. 6. 2020  9:16 Norbert
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-SIEPB - Simulácie energií a prostredia budov (SvF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-SIEPB
Názov predmetu:
Simulácie energií a prostredia budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra úspešne absolvovaný písomný test (získanie minimálne 56 % bodov).
Vypracované semestrálne zadanie v elektronickej podobe.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent predmetu absolvuje praktickú realizáciu základnej simulácie vo výpočtovom energetickom programe pre konkrétny objekt - či už rodinného domu, bytovej jednotky, prípadne "kritických" kancelárskych jednotiek v administratívnej budove v interakcii s modelovaním vnútorných tepelných ziskov, slnečného žiarenia, infiltrácie, vlastností obalových transparentných ale najmä netransparentných konštrukcií, podzákladia a ich vplyvom na celkovú potrebu tepla a chladu, ako aj tepelnú pohodu jednotlivých priestorov (v symbióze s prednášanou problematikou). Nadobudne tak vedomosti, poznatky a návody, ktoré môže po skončení štúdia v praxi, v reálnom procese navrhovania a projektovania, aplikovať nielen u špecializovaných zariadení TZB.
 
Stručná osnova predmetu:
• História a vývoj matematického modelovania a počítačových simulácií všeobecne a v oblasti budov. Úvod do počítačových simulácií budov.
• Globálne dynamické simulácie energií a vnútorného prostredia budov (GDSEVPB) – koncept energetickej bilancie na úrovni tepelnej zóny, prehľad metód modelovania nestacionárneho vedenia tepla, numerická metóda konečných objemov.
• GDSEVPB – energeticky súvisiace podsystémy – vonkajšia klimatická okrajová podmienka, testovacie referenčné klimatické roky, metodika tvorby, dostupnosť, výber odpovedajúcej klimatickej okrajovej podmienky.
• GDSEVPB – energeticky súvisiace podsystémy – tienenie okolím a vlastnou budovou, insolácia vnútorných povrchov, procesy distribúcie, priestupu, pohltenia a odrazu krátkovlnného slnečného žiarenia, transparentné stavebné konštrukcie a súvisiace optické dáta.
• GDSEVPB – energeticky súvisiace podsystémy – dlhovlnné tepelné sálanie, povrchová konvekcia, vnútorné tepelné zisky, modelovanie ich regulácie, modelovanie vplyvu užívateľa.
• GDSEVPB – energeticky súvisiace podsystémy – metódy simulácie prúdenia vzduchu, sieťové metódy modelovania prúdenia vzduchu pre aplikácie modelovania infiltrácie a prirodzeného vetrania budov.
• GDSEVPB – energeticky súvisiace podsystémy – metódy simulácie techniky prostredia budov – vykurovania, chladenia a vetrania a ich automatickej regulácie.
• GDSEVPB – použitie v praxi – hodnotenie presnosti simulácie a vývoj metód, neistoty v simuláciách, metodika integrovaného hodnotenia budov, prípadové štúdie.
• Výpočtová dynamika fluida - história a vývoj matematického modelovania a počítačových simulácií v oblasti prúdenia vzduchu, rozdelenie základných metód, formulovanie základných rovníc pohybu vzduchového prúdu a prenosu tepla pre metódu konečných objemov, modelovanie turbulencie, metódy riešenia systému rovníc.
• Výpočtová dynamika fluida - okrajové podmienky, zásady tvorby výpočtovej siete, kontrola a metódy úspešnej konvergencie riešenia, analýza výsledkov, parametre hodnotenia vnútorného prostredia budov, hodnotenie presnosti simulácie, prípadové štúdie.
• Simulácie globálnej osvetlenosti a jasu - história a vývoj matematického modelovania a počítačových simulácií v oblasti osvetlenia, rozdelenie základných metód, teoretické základy jednotlivých metód, metóda spätného sledovania lúčov a metóda fotónových máp.
• Simulácie globálnej osvetlenosti a jasu – okrajové podmienky, zásady tvorby modelu, kontrola konvergencie riešenia, hodnotenie presnosti simulácie, parametre hodnotenia zrakovej pohody, dostupnosti dennej osvetlenosti, oslnenia a analýza výsledkov, nové trendy v dynamickej simulácii dennej osvetlenosti.
• Nové trendy v rozvoji počítačových simulácií energií a vnútorného prostredia budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
FERSTL, K. -- MASARYK, M. Prenos tepla. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 424 s. ISBN 978-80-227-3534-6.
SZÉKYOVÁ, M. Vetranie a klimatizácia. Bratislava: Jaga, 2004.
CIBULKA, V. Využitie simulácie pri projektovaní. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 125 s. ISBN 978-80-227-3106-5.
STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010. ISBN 978-80-8076-060-1.
DANIELS, K. Technika budov: Príručka pre architektov a projektantov. Bratislava : Jaga, 2003. 527 s. ISBN 80-88905-60-5.

Odporúčaná:
STN EN ISO 13 790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Bratislava, Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 160 s. číslo publikácie 107730. (norma nemá ISBN-ko).
STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastností konštrukcií a budov. Časť 2 Funkčné požiadavky. Bratislava, Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 32 s. číslo publikácie 115230 (norma nemá ISBN-ko).
STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastností konštrukcií a budov. Časť 3 Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov. Bratislava, Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 68 s. číslo publikácie 115231 (norma nemá ISBN-ko).
URL: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/energyplus_documentation.cfm (manuál simulačného programu ENERGYPLUS).
URL: http://help.sketchup.com/en/article/116174 (manuál modelovacieho programu SKETCHUP).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 257

A
B
C
D
E
FX
45,9 %
16,7 %
16,0 %8,9 %12,1 %
0,4 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Buday, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: