2. 6. 2020  13:57 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu IV1-SPTE2 - Softvérová podpora pre BIM projektovanie 2 - TEKLA pre pokročilých (SvF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
IV1-SPTE2
Názov predmetu: Softvérová podpora pre BIM projektovanie 2 - TEKLA pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať rozšírené poznatky BIM (Building Information Modeling), modelovania vo vybranom BIM programe. Absolvent sa naučí tvoriť a upravovať detailné objekty, prispôsobovať a upravovať BIM model podľa požiadaviek na LOD, vytvárať atypické knižnice, rodiny, prvky. Skupina študentov zo statickým zameraním získa základné zručnosti v programe pre návrh oceľových a železobetónových konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
systémová správa informácií: stratégia imlementácie, toky informácií, interoperatibilita,
- nástroje automatizovaného projektovania, riadenia projektov,
- vizualizácie, animácie, virtuálna realita,
1.Úvod do BIM a oboznámenie sa s užívateľským prostredím programu
2.Tvorba a upravovanie zložitejších objektov (zložené steny, atypické strechy, schodiská, podlahy)
3.Tvorba detailov
4.Definovanie LOD
5.Tvorba výkazov (miestnosti, plochy, výkazy prvkov, materiály)
6.Tvorba atypických parametrických prvkov (rodiny, knižnice,…)
Pre softvér na riešenie statických úloh je osnova upravená pre potreby staticko – konštrukčného návrhu objektu (napr. napojenie na statický výpočtový systém, najvyššia úroveň tvorby detailov - LOD – level of detail, generovanie konštrukčných výkresov, výkresov výstuže.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
Ing. Martin Jamnický, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamil Laco, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
3. 5. 2020
Schválil:
Ing. Martin Jamnický, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 03. 05. 2020.

Typ výstupu: