2. 6. 2020  13:50 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-VSKPS - Vybrané state z konštrukcií pozemných stavieb (SvF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-VSKPS
Názov predmetu:
Vybrané state z konštrukcií pozemných stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania z cvičení (max. 20 bodov)
Písomná skúška (max. 80 bodov)
Získanie minimálne 56 bodov z cvičení a zo skúšky
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s inováciami materiálovej bázy, konštrukčných prvkov a sústav najmä nízkoenergetických a udržateľných budov, s interaktívnymi väzbami medzi statikou, stavebnou fyzikou, materiálovým inžinierstvom a technológiou, s novými vedeckými poznatkami v týchto oblastiach s cieľom rozvinúť a prehĺbiť schopnosti analytického myslenia. Týmto cieľom je podriadený aj obsah cvičení, v rámci ktorých študenti zo zvolenej problematiky spracujú odborný článok.
 
Stručná osnova predmetu:
•Predmet sa zaoberá tromi okruhmi problematiky navrhovania konštrukcií pozemných stavieb a konštrukčnej tvorby budov - ekologickými aspektmi (“udržateľnou architektúrou”), zdravotnou nezávadnosťou a bezpečnosťou; špeciálnymi konštrukciami zvyšujúcimi environmentálnu, sociálnu a ekonomickú efektívnosť budov, zásadami konštruovania budov s náročnou vnútornou klímou.
V rámci bloku prednášok venovaných ekologickým aspektom konštrukčnej tvorby sa hlavná pozornosť venuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vnútorného prostredia budov vo vzťahu k ich materiálovému a konštrukčnému riešeniu, zásadám eliminácie škodlivín v budovách, ekologicko-energetickému a fyzikálno-konštrukčnému posudzovaniu konštrukcií a budov.
Ďalšie informácie sa venujú recyklačným a rekuperačným sústavám v ultranízkoenergetických a ekologických domoch a sídlach, klimaticky aktívnym obvodovým stenám, špeciálnym zasklievacím systémom a novým stavebným materiálom a konštrukciám, systémom akumulácie tepla a špeciálnym prostriedkom tepelnej ochrany budov, sústavám pasívneho chladenia, fotovoltaickým prvkom a európskym politikám v rámci energetickej hospodárnosti a udržateľnosti výstavby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HYKŠ, P. -- HRAŠKA, J. Slnečné žiarenie a budovy. Bratislava : Alfa, 1990. 143 s. ISBN 80-05-00636-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- PALKO, M. Dvojité transparentné fasády budov 1. diel: História, vývoj, klasifikácia a teória konštrukčnej tvorby. Bratislava : Coreal, 2002. 206 s. ISBN 80-968846-0-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- KUSÝ, M. -- PAŇÁK, P. Dvojité transparentné fasády budov. 2. diel: Vývoj, simulácia, experiment a konštrukčná tvorba fasády budovy NBS v Bratislave. Bratislava : Coreal, 2002. 250 s. ISBN 80-968846-11.
NAGY, E. Nízkoenergetický ekologický dom. Bratislava : Jaga, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-70-2.
DANIELS, K. Technika budov: Príručka pre architektov a projektantov. Bratislava : Jaga, 2003. 527 s. ISBN 80-88905-60-5.

Odporúčaná:
Ramsey, Ch. G. – Sleeper, H. R.: Architectural Graphic Standards. 11th edition, John Wiley & Sons, INC.: New Zork – Chichester – Weinheim – Brisbane – Singapore – Toronto, 2007, 1120 p., ISBN-10: 0471700916

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

A
B
C
D
E
FX
7,2 %
18,1 %33,7 %
21,7 %
19,3 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: