5. 4. 2020  0:03 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TD - Technická diagnostika (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TD
Názov predmetu: Technická diagnostika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra písomná previerka 25 bodov, hodnotenie priebežnej činnosti na cvičeniach a spracovanie písomných správ 25 bodov, záverečná písomná skúška 50 bodov. Pre udelenie kreditov musí študent získať z uvedených častí minimálne 8 / 10 / 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získava široké poznatky z technickej diagnostiky, metodiky zisťovania a hodnotenia stavu technických systémov, modelovania technických systémov pre diagnostické účely a tvorby diagnostických testov a diagnostických sysémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úlohy diagnostiky, vzťah diagnostiky a spoľahlivosti systémov, priama a nepriama úloha diagnostiky.
2. Diagnostické modely technických systémov, hĺbka diagnostiky, diagnostické pokrytie, tvorba diagnostických testov.
3. Štrukturálne a procesné parametre a metódy diagnostiky.
4. Prostriedky diagnostiky, vnútorné a vonkajšie prostriedky, aktívna a pasívna diagnostika.
5. Diagnostická veličina, diagnostické príznaky, výber a redukcia príznakov.
6. Metódy klasifikácie stavov objektu diagnostiky, deterministické a štatistické, základné princípy.
7. Metódy spracovania signálov pre diagnostické účely.
8. Technické systémy diagnostiky elektronických systémov, princípy in-circuit testovania.
9. Diagnostické expertné systémy, monitorovacie systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREIDL, M. -- ŠMÍD, R. Technická diagnostika: Senzory - metody - analýza signálu. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.
KREIDL, M. Diagnostické systémy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na 10 ľudí.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

ABCDEFX
12,5 %7,5 %20,0 %27,5 %32,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Králiková (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Karol Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 03. 2020.

Typ výstupu: