23. 10. 2020  2:14 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ROB - Robotika (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ROB
Názov predmetu:
Robotika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra majú študenti možnosť získať 40 bodov 20 za absolvovanie priebežných testov a 20 za vypracované zadanie. Maximálny bodový zisk zo skúšky je 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov základom robotických systémov, ich klasifikácii, vnútornej štruktúre a základným komponentom, z ktorých sa tieto systémy skladajú (riadiaca jednotka, HMI, pohony, snímače, mechanické komponenty). Naučiť základným spôsobom interakcie s človekom a bežným aplikáciám v priemysle, vojenskej oblasti, zdravotníctve a ďalších oblastiach verejného sektoru.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Robotika vymedzenie odboru, príbuzné vedecké a technické disciplíny, historické medzníky vývoja robotiky.
2. Robot a jeho subsystémy, autonómne a diaľkovo ovládané systémy, teleriadenie a teleprítomnosť, virtuálna a rozšírená realita, klasifikácia robotov podľa rôznych kritérií
3. Robotické manipulátory sériové a paralelné kinematické štruktúry, príklady konštrukčných riešení. Presnosť, opakovateľnosť, nosnosť, veľkosť pracovného priestoru a ďalšie charakteristiky. Konštrukčné riešenia chápadla. Matematický opis, homogénna transformácia, priama a inverzná kinematická úloha, základné otázky dynamiky
4. Mobilné roboty konštrukčné princípy robotov pohybujúcich sa po zemskom povrchu, na a pod vodnou hladinou, lietajúce roboty, kozmické sondy. Základné typy kolesových a kráčajúcich podvozkov, transformačné vzťahy pre popis polohy robota. Netradičné spôsoby pohybu.
5. Pohonné systémy pre použitie v robotike, motory a prevodové mechanizmy základný popis a vlastnosti
6. Senzorické systémy pre použitie v robotike, vizuálne a lokalizačné systémy základný popis a vlastnosti
7. Interakcia človek-robot základné spôsoby ovládania robotov, bezpečnosť práce s robotmi
8. Aplikácie robotov - priemyselné aplikácie, základný popis robotizovaných priemyselných technológií. Domáce roboty, aplikácie v zdravotníctve, poľnohospodárstve a vo verejnom sektore, strážne roboty, vojenské aplikácie a kozmický výskum
9. Sociálne a ekonomické aspekty zavádzania robotov, trendy vo vývoji robotiky vo svete
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 226

A
B
C
D
E
FX
10,6 %17,3 %25,2 %31,0 %
15,0 %
0,9 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 03. 2020.

Typ výstupu: