25. 10. 2020  1:57 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VIZS - Vizuálne systémy (FEI - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-VIZS
Názov predmetu:
Vizuálne systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra majú študenti možnosť získať 50 bodov – 40 bodov za semestrálny projekt a 10 bodov 2. zadanie - naprogramovať vybranú operáciu s obrazom. Maximálny bodový zisk zo skúšky je 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný navrhnúť komplexné riešenia využívajúce vhodné kombinácie metód spracovania obrazu pre konkrétne priemyselné a robotické aplikácie. Študent sa oboznámi s hardvérom a princípom činnosti vizuálnych systémov, s rôznymi metódami spracovania obrazu (farebné modely, hranové detektory, Houghova transformácia, atď.)
 
Stručná osnova predmetu:
1. Hardvér vizuálnych systémov, štruktúra vizuálneho systému, model dierkovej kamery, perspektívna transformácia (projekcia).
2. Digitalizácia obrazu, farebné modely (RGB, CMYK, HSV, NTSC, SCT, LAB, YUV).
3. Predspracovanie obrazu – geometrické obrazové operácie, konvolúcia, prahovanie a filtrovanie obrazu, histogram, bodové jasové transformácie, matematická morfológia.
4. Detekcia čŕt obrazu – hranové filtre (Prewitt, Sobel, Roberts, Robinson, Kirsch, Canny, Laplace, ZLoG), detekcia rohov, Houghova transformácia.
5. Segmentácia obrazu (prahovaním, sledovanie hranice, heuristické, narastaním a delením oblastí, porovnávanie so vzorom)
6. Identifikácia objektov v obraze (polygonálne aproximácie, reťazové kódy, deskriptory segmentov v obraze, klasifikátory objektov)
7. Rekonštrukcia tretieho rozmeru z vizuálneho systému (zmena zaostrenia kamery, optický tok, štruktúrované svetlo, hĺbkové kamery – RGB-D a ToF kamery).
8. Využitie prvkov umelej inteligencie vo vizuálnych systémoch (klasifikácia textúr, rozpoznávanie pohyblivých objektov).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SONKA, M. -- HLAVAC, V. -- BOYLE, R. Image processing, Analysis, and Machine Vision. Stamford : Cengage Learning, 2008. 829 s. ISBN 978-0-495-24438-7.
BRADSKI, G. -- KAEHLER, A. Learning OpenCV. Sebastopol : O'Reilly Media, 2008. 555 s. ISBN 978-0-596-51613-0.
CORKE, P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Berlin : Springer Verlag, 2011. 570 s. ISBN 978-3-642-20143-1.
LIM, J. Two-Dimensional Signal and Image Processing. London: Prentice HallInternational (UK) Limited London, 1990. 694 s.
ŠIKUDOVÁ, E. -- ČERNEKOVÁ, Z. -- BENEŠOVÁ, V. -- HALADOVÁ, Z. -- KUČEROVÁ, J. Počítačové videnie detekcia a rozpoznávanie objektov. Praha : Wikina, 2014. 378 s. ISBN 978-80-87925-06-5.

Odporúčaná:
Pavlovičová, J., Loderer, M.: Číslicové spracovanie obrazu (pre vizuálne systémy). Vyd. FELIA s. r. o., 2016, ISBN 978-80-89824-04-5 http://ilearn.fei.stuba.sk/?page_id=9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 306

A
BC
D
E
FX
20,6 %
15,4 %
20,6 %
19,3 %
12,7 %
11,4 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Pásztó, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Adam Sojka (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 26. 03. 2020.

Typ výstupu: