12. 7. 2020  22:04 Nina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SAR1 - Systémy automatického riadenia 1 (FEI - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-SAR1
Názov predmetu:
Systémy automatického riadenia 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V polovici semestra bude jedna písomná previerka a nakoniec zápočtová previerka. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky formou počítačových testov a práce na cvičeniach. Záverečné hodnotenie pozostáva z hodnotenia práce počas semestra (50%) a záverečnej písomnej skúšky (50%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný realizovať výpočty spojené s riešením spojitých dynamických systémov, vykonávať základné úpravy ich opisu prenosovými funkciami, identifikovať najjednoduchšie dynamické systémy na základe jednoduchých experimentov, analyzovať stabilitu a kvalitu dynamických systémov a navrhovať najjednoduchšie typy regulátorov. Osvojí si základné pojmy a terminológiu týkajúcu sa automatického riadenia spojitých dynamických systémov. Porozumie základné obmedzenia týkajúce sa identifikácie a návrhu riadenia dynamických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. História systémov automatického riadenia.
2. Opis, riešenie a zobrazovanie lineárnych dynamických systémov pomocou Laplaceovej transformácie a blokových schém. Väzbové diagramy (Bondgraphs). Charakteristiky spojitých lineárnych systémov.
3. Analytická a experimentálna identifikácia jednoduchých systémov. Linearizácia v okolí pracovných bodov.
4. Stabilita a kvalita spojitých lineárnych systémov.
5. Návrh jednoduchých regulačných obvodov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUBA, M. -- HUBINSKÝ, P. -- ŽÁKOVÁ, K. Teória automatického riadenia 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 418 s. ISBN 978-80-227-3000-6.
OGATA, K. Modern Control Engineering. Boston: Prentice Hall, 2009. 912 s. ISBN 0-13-615673-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 198

A
B
C
D
EFX
20,2 %
15,7 %20,2 %
17,7 %
24,2 %
2,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 28. 03. 2020.

Typ výstupu: