21. 10. 2020  4:16 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TP1_I - Tímový projekt I (FIIT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu:
TP1_I
Názov predmetu:
Tímový projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
informačná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 3. semester
inteligentné softvérové systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
internetové technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
internetové technológie (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vyhodnotenie ponuky, špecifikácia, návrh a prototyp, výsledný produkt
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Vedieť pracovať v tíme, preukázať schopnosti spolupracovať, určiť a rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu -- výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2.Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3.Analýza problému, hrubý návrh riešenia.
4.Posudzovanie špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.
5.Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.
6.Implementácia prototypu vybraných častí, používateľská prezentácia prototypu.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
DAWSON, C W. The essence of computing projects a student´s guide. Harlow : Prentice Hall, 2000. 176 s. ISBN 0-13-021972-X.
HUMPHREY, W S. Managing technical poeple: Inovation, teamwork, and the software process. Reading : Addison-Wesley, 1997. 326 s. ISBN 0-201-54597-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 838

A
B
C
D
E
FX
36,0 %
35,0 %
19,1 %
7,3 %0,7 %1,9 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Bakonyi (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Rastislav Bencel, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Erdelyi (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Galinski, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Helebrandt, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. František Horvát, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kaňuch (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kapec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Kohútka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kristián Košťál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Kováčik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Monika Kováčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Kunštár (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Lang, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Petrík (cvičiaci) - slovenský jazyk
Dr. Ing. Michal Ries (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Sabo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Vincúr (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 6. 2020
Schválil:
Dr. Ing. Michal Ries a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 06. 2020.

Typ výstupu: