21. 10. 2020  5:13 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VOS2_B - Výskumne orientovaný seminár II (FIIT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VOS2_B
Názov predmetu:
Výskumne orientovaný seminár II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Práca na projektoch.
 
Výsledky vzdelávania:
Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu predstavuje špeciálnu výberovú možnosť pre takých študentov, ktorí sú šikovní, pracovití, hlbšie sa zaujímajú o otvorené problémy študovaného odboru a najmä majú záujem sa s niektorými výskumnými problémami aj tvorivo popasovať. Cieľom je vytvoriť priestor so študentami pracovať tak, ako by sme si predstavovali, t.j. viac individuálne, s vyššou mierou voliteľnosti a vôbec možnosti študenta prispôsobiť si obsah štúdia svojim predstavám.

Takúto možnosť dostane každý rok špeciálne vytvorená skupinu zhruba 5-10% študentov príslušnej kohorty (množiny študentov, ktorí nastúpili na štúdium v jednom akademickom roku).
 
Stručná osnova predmetu:
Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu predstavuje špeciálnu výberovú možnosť pre takých študentov, ktorí sú šikovní, pracovití, hlbšie sa zaujímajú o otvorené problémy študovaného odboru a najmä majú záujem sa s niektorými výskumnými problémami aj tvorivo popasovať. Cieľom je vytvoriť priestor so študentami pracovať tak, ako by sme si predstavovali, t.j. viac individuálne, s vyššou mierou voliteľnosti a vôbec možnosti študenta prispôsobiť si obsah štúdia svojim predstavám.

Takúto možnosť dostane každý rok špeciálne vytvorená skupinu zhruba 5-10% študentov príslušnej kohorty (množiny študentov, ktorí nastúpili na štúdium v jednom akademickom roku).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
určí sa individuálne podľa témy projektu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A
B
C
D
E
FX
91,9 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Dr. Ing. Michal Ries (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 8. 2020
Schválil:
Dr. Ing. Michal Ries a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 20. 08. 2020.

Typ výstupu: