23. 10. 2020  23:34 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PP1 - Priestorové plánovanie (ÚM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B_PP1
Názov predmetu:
Priestorové plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- kontrola rozpracovanosti seminárnej práce: 5., 9., 12. týždeň
- účasť: povinná, min. 3. konzultácie: prvá do konca 3. týždňa, druhá do konca 9. týždňa, tretia do konca 11. týždňa. Nesplnenie týchto podmienok je dôvodom k neudeleniu zápočtu. Nevyhovujúca úroveň na konzultácii je dôvodom k neudeleniu zápočtu.
- rozsah: textová časť min. 3xA4 strany text a obrázky/úloha, príp. fotografie max 2A3. Adjustáž : obrázky v grafickej časti originály voľnou rukou, adjustáž: prebal podľa vzoru, lišta, prezentácia vo formáte ppt (PowerPoint)
- ukončenie predmetu: písomná skúška (kritérium úspešnosti = min. 56 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov o priestorovom plánovaní v dimenzii zóny, sídla a regiónu, štátu a kontinentu a v dimenziách prierezových a sektorálnych priestorovo relevantných plánovacích činností v podmienkach trhového hospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Základná terminológia priestorového plánovania, Priestor a územie ako kategórie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja, Štruktúra priestorovo-plánovacích aktivít a ich systémové väzby, Poloha územného, krajinného a strategického rozvojového plánovania v systéme plánovacích aktivít, Základné teoretické prístupy a teórie v oblasti priestorového plánovania, Priestorová kvalita ako výsledok synergického spolupôsobenia škály faktorov, Priestorové plánovanie a usmerňovanie priestorového rozvoja na úrovni obce, regiónu, štátnej politiky a politiky EU, Formálne a neformálne nástroje a metódy priestorového plánovania, Legislatíva priestorového plánovania
Analýza ukážky plánovacieho dokumentu strategického plánovania obce
Analýza ukážky plánovacieho dokumentu územného plánovania obce
Analýza určeného plánovacieho dokumentu celoštátnej alebo Európskej úrovne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PRIKRYL, Z. -- SEMSROTH, K. Oesterreichish-Slowakish-Tchechisches Handbuch der Raumplanungsbegriffe. Slovensko-česko-rakúska príručka územno plánovacej terminológie. Hannover : ARL, 2000. 468 s. ISBN 3-88838-528-8.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie. Bratislava: ROAD, 2000. 200 s. ISBN 80-88999-02-2.
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.
FINKA, M. -- LINZ, G. -- MUELLER, B. Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe. 1.. vyd. Berlin : Springer Verlag, 2004. 274 strany. ISBN 3-540-40478-3.
Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace: seminář, Praha 15.6.2006. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. 72 strany. ISBN 978-80-239-8174-2.
HEALEY, P. Urban Complexity and Spatial Strategies: Towards a relational planning for our times. London : Routledge, 2007. 328 s. ISBN 978-0-415-38035-5.

Odporúčaná:
Finka,M., Přikryl, Z., Scholich, D., Turowsky G.: Deutsch-slowakisch-tschechisches Handbuch der Planungsbegriffe, ARL Hannover 1997, vedúci kolektívu autorov, spoluautor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 376

A
B
C
D
E
FX
31,4 %
16,5 %
18,6 %
12,8 %
19,4 %
1,3 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Husár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Sandra Lamy (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 10. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 19. 10. 2020.

Typ výstupu: